Školy – prostriedok všestranného a udržateľného vzdelávania a rozvoja detí a mládeže

Návrh OZ Rodičia.sk na riešenie systému podpory voľnočasových aktivít detí a mládeže na Slovensku vznikol ako reakcia na celú škálu problémov, ktoré ako rodičia dlhodobo riešime v súčasnom vzdelávacom systéme a zároveň ako reakcia na špecifické skúsenosti posledných rokov. Nie je v našich silách a kompetencii reformovať systém vzdelávania, ale na základe skúseností v oblasti školstva, množstva odborných i laických debát, verejne dostupných informácií, a na základe vlastných prieskumov sme sme identifikovali tému, ktorá by podľa nás priniesla jednoznačne pozitívnu zmenu do systému výchovy a vzdelávania pre žiakov aj ich rodičov, nie je nevyhnutne závislá na štátnych reformách a dotáciách a pritom vie priniesť prospech pomerne okamžite. Ako rodičia totiž rozumieme potrebe systémových zmien, ale naše deti sú žiakmi teraz, a preto zmeny viditeľné o 10 či 20 rokov neriešia naše súčasné problémy a očakávania.  

V lete 2021, kedy sa deti zotavovali z devastujúcich dôsledkov protipandemických opatrení, pripravilo OZ Rodičia.sk verejné vyhlásenie o urgentnej potrebe zvýšiť pozornosť venovanú pohybu a športu na školách i mimo nich (1). Podpísalo ju 27 organizácií z oblasti vzdelávania, športu, ochrany zdravia či hospodárstva, pretože chápali význam pravidelného pohybu pre fyzické i duševné zdravie pre mladistvých.

Po množstve stretnutí a skúsenosti z nasledujúcich rokov, ktoré potvrdzovali potrebu zvýšenej pozornosti pre problémy dnešných mladistvých a vychádzajúc z dostupných odborných analýz a prieskumov sme pripravili stanovisko: “Školy – prostriedok všestranného a udržateľného vzdelávania a rozvoja detí a mládeže”. Snažíme sa v ňom vysvetliť, prečo je dôležité a prospešné koncentrovať aktivity pre deti na školách a ako by to mohlo byť systematicky riešené zo strany škôl, obcí a štátu.

Spoločne s organizáciami venujúcimi sa práci s deťmi alebo rodičmi sme 13.9.2023 verejne vyzvali všetkých aktérov vzdelávacieho systému, aby vo väčšej miere integrovali voľnočasové aktivity detí do systému vzdelávania a výchovy na Slovensku. Podpora organizácií n.o. Rodič ľavou zadnou, n.o. Jeden rodič, Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, O2 Športová akadémia Mateja Tótha a Aliancia stredoškolákov nás veľmi teší, pretože ony pracujú denne v teréne s deťmi, rodičmi a ich okolím a poznajú ich starosti. Navyše, záujem detí, rodičov, ale aj širokej verejnosti je zjavný, ale verejná správa tento dopyt dlhodobo nie je schopná reflektovať vo svojich politikách – viď graf nižšie.

Prečo je teda potrebné koncentrovať aktivity na školách a ich bezprostrednom okolí?

 1. Zvýšenie kvality a efektívnosti vzdelávacieho a výchovného procesu
 2. Zníženie diskriminácie vo vzťahu k prístupu k týmto aktivitám
 3. Vyššia efektívnosť využitia investícií do školskej (verejnej) infraštruktúry
 4. Podpora duševného a fyzického zdravia a odolnosti detí a mládeže
 5. Prirodzené budovanie inkluzívneho prostredia na školách a okolitých komunitách
 6. Budovanie vysoko pro-rodinného prostredia na školách z pohľadu rodičov
 7. Eliminácia zbytočnej dopravnej a environmentálnej záťaže

  (podrobné vysvetlenie aj s odkazmi na odborné publikácie v stanovisku)   

Čo teda navrhujeme?

Navrhujeme, aby okrem štandardného vyučovania v zmysle učebných osnov mal každý žiak a žiačka na Slovensku do roku 2025 v rámci svojej školy a jej okolia možnosť aktívnej účasti na minimálne 1 pohybovej a 1 umeleckej či inej záujmovej aktivite podľa jeho výberu bez toho, aby bolo závislé na finančnej či logistickej podpore svojich rodičov. A samozrejme navrhujeme, aby štát tieto aktivity systematicky podporoval rovnako, ako podporuje štandardný vzdelávací proces.

Ciele systému podpory:

 1. Neustále zvyšovanie kvality výchovno vzdelávacieho procesu nad rámec základných učebných osnov na školách a v školských zariadeniach
 2. Účasť všetkých detí vo veku povinnej školskej dochádzky na pohybových a umeleckých aktivitách
 3. Rozvoj aktivít odzrkadľujúci záujmy a preferencie detí a rodičov na miestnej úrovni
 4. Neustále zvyšovanie efektívnosti a prehľadnosti vynakladania verejných výdavkov na podporu športu, kultúry a umenia detí a mládeže v SR
 5. Maximalizácia úžitku zo školskej športovej infraštruktúry a ľudských kapacít v školstve
 6. Dlhodobá udržateľnosť systému podpory pre aktivity mladistvých

Základné opatrenia nevyhnutné na splnenie stanovených cieľov:

 • INFRAŠTRUKTÚRA – Bezodkladne nasmerovať investície do školskej infraštruktúry
 • MANAŽMENT – Ponechať systém podpory pri zachovaní existujúcich mechanizmov v školstve
  (VA manažované ako súčasť školských klubov alebo Centier voľného času podľa platnej legislatívy)
 • FINANCOVANIE – Zaviesť dotáciu na financovanie VA zo strany štátu
 • PERSONÁLNE KAPACITY – Podporiť činnosť inštitúcií zodpovedných za prípravu a vzdelávanie odborníkov vo výchovno-vzdelávacom procese smerom k zvýšeniu počtu čerstvých absolventov/-iek a zároveň posilneniu možnosti rekvalifikácie pre širokú verejnosť.

DLHODOBÁ UDRŽATEĽNOSŤ – Prehodnotiť systému podpory voľnočasových aktivít smerom k jeho zosúladeniu so stratégiami v oblasti športu a pohybových aktivít, kultúry a umenia, vedy, výskumu a vzdelávania s cieľom zvýšiť mieru ich celospoločenského prínosu. 

ZÁVER

Dnešné zmeny vo fungovaní rodín, zmeny v spôsobe trávenia času mladistvými či zmeny na trhu práce nám dávajú jasne najavo, že len bežné vzdelávanie a štandardné predmety nestačia, aby naše deti pripravili na život. Na druhej strane vnímame školy a ich priestory ako prirodzené miesto, kam by sme teda mali smerovať aktivity pre deti a mládež, aby sa rozvíjali a napredovali. Každá škola by sa tak mohla stať nielen miestom na štandardné vzdelávanie, ale aj “centrom voľného času”, ktoré okrem žiakov vtiahne do diania aj ich rodičov a inšpiratívne osobnosti a prinesie na pôdu školy mnoho aktivít rozvíjajúcich alebo podporujúcich ich talent alebo ich záľuby. Mnoho rodičov totiž nemá čas, financie, alebo jednoducho energiu venovať sa svojim deťom toľko, koľko by chceli, prípadne si túto potrebu ani neuvedomujú. Preto školy, ktoré by sa stali centrom všestranného vzdelávania a rozvoja detí a mládeže by boli veľkým prínosom pre deti, rodičov i celú spoločnosť.

Existujúce kapacity na reformy v oblasti školstva, vedy, výskumu a športu nám pritom signalizujú, že nie je efektívne vytvárať nové inštitúcie, vzťahy a systémy, ale skôr zlepšovať existujúce a fungujúce mechanizmy, v ktorých jednotliví aktéri už vedia pracovať. Prvým a kľúčovým krokom je však dialóg dotknutých strán. Musíme nájsť optimálne riešenie pre všetkých zainteresovaných, aby sa pozitívny výsledok dostavil čo najskôr a bol čo najviac pozitívny. Významnú úlohu pritom musia zohrávať rodičia, ktorí sú nielen hlavnými sponzormi celého systému, ale aj prijímateľmi služieb prostredníctvom svojich detí a perspektívne aj priamymi účastníkmi systému. Náš návrh možno nie je aplikovateľný všade, ale veríme, že bude aspoň podnetom na hľadanie riešenia na miestnej úrovni.    

Zdroje:

 1. OZ Rodičia.sk, Pohyb a šport patrí k deťom, patrí do škôl! – https://ozrodicia.sk/?p=555
 2. Európska komisia/Eurydice, Telesná výchova a šport v školách v Európe, https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/2038d34a-3adf-421e-9780-63d2968c08c5 
 3. O2 Športová akadémia Mateja Tótha, Pohybová aktivita a pozornosť detí II, https://www.akademiamatejatotha.sk/clanok/akademia-zacala-rozsiahlu-studiu-zaoberajucu-sa-vztahom-medzi-pohybom-a-pozornostou.html
 4. Trends in Neuroscience and Education, Volume 14, March 2019, Pages 25-32, The effects of arts-integrated instruction on memory for science content, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2211949317300558,
  Sj abstrakt – Eduworld.sk, Umenie ovplyvňuje učenie i pamäť žiakov, https://eduworld.sk/cd/marcela-kozejova-palkechova/6172/umenie-ovplyvnuje-ucenie-i-pamat-ziakov?fbclid=IwAR2a1ZPHB10xJN4vDq9USuxaY9IE2-bol-wy4h5_AVXy8uDuwBbpi2_ypUs
 5. Olympic.sk, Zhoda odborníkov: Pre zdravie detí je kľúčové, aby sa deti hýbali aspoň 45 minút denne,https://www.olympic.sk/clanok/zhoda-odbornikov-pre-zdravie-deti-je-klucove-aby-sa-deti-hybali-aspon-45-minut-denne
 6. SAVP.sk, ODPORÚČANIE PRE POHYBOVÚ AKTIVITU DETÍ A MLÁDEŽE NA SLOVENSKU, http://www.savp.sk/odporucanie_pre_pohybovu_aktivitu_deti_a_mladeze.html
 7. OZ Rodičia.sk, Podpora pre šport na školách má širokú podporu verejnosti, potvrdil prieskum, https://ozrodicia.sk/?p=590 
 8. www.rodinka.sk, Význam fyzickej aktivity detí, rodinka.sk/zdravie/zdrave-dieta/vyznam-fyzickej-aktivity-deti 
 9. Journal of nursing and social sciences related to health and illness, Trendy prevalence nadváhy a obezity dětí ve školním věku na Slovensku od roku 2006 do roku 2014, https://kont.zsf.jcu.cz/artkey/knt-201901-0009_trendy-prevalence-nadvahy-a-obezity-deti-ve-skolnim-veku-na-slovensku-od-roku-2006-do-roku-2014.php?l=cz
 10. 2muse pre OZ Rodičia.sk, http://ozrodicia.sk/wp-content/uploads/2021/07/Prieskum-Korona-3-deti-a-sport-27.6.2021-1.pdf  
 11. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon), https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-245#p114
 12. Vyhláška č. 22/2022 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, https://www.zakonypreludi.sk/zz/2022-22