Stanovisko k návrhu na reguláciu používania mobilných telefónov na pôde škôl

Ako rodičia školopovinných detí oceňujeme otvorenie odbornej diskusie na tému používania mobilných telefónov a iných digitálnych zariadení žiakmi počas vyučovania, resp. na pôde školy. Správne riešenia pre vzdelávanie na našich školách či ochranu zdravia detí je možné nájsť vždy len odborným a otvoreným dialógom jednotlivých zainteresovaných strán.

Súhlasíme s názorom ministerstva školstva, ako i úradom komisára pre deti, že nadmerné používanie digitálnych technológií mladistvými môže mať, a podľa dostupných údajov už aj má, negatívne dopady na ich zdravie. Preto aj my podporujeme návrh na stanovenie pravidiel pre používanie mobilných telefónov a iných elektronických zariadení vo vnútri škôl, resp. počas vyučovacieho proces. Ako rodičia totiž očakávame, že pre naše deti sú na škole vytvorené podmienky na bezproblémový a bezpečný priebeh vyučovacieho procesu a podnetné prostredie pre ich vzdelávanie a osobnostný rast.

Považujeme však za správne, že aktuálne platná legislatíva ponecháva každej škole možnosť si vo svojom školskom poriadku presne definovať vlastné pravidlá týkajúce sa používania mobilných telefónov a elektronických zariadení vo svojich priestoroch. Preferencie ohľadom používania digitálnych zariadení a možnosti ich efektívneho manažmentu sú totiž na jednotlivých školách rôzne a malo by byť preto rozhodnutím dotknutých strán – vedenie školy, učitelia a rodičia – aby si stanovili pravidlá, ktoré považujú za správne a realizovateľné. Úlohou vzdelávacieho procesu na školách totiž nemá byť izolácia žiakov od technológií, ale ich poznávanie a oboznamovanie sa s ich prínosmi ako aj rizikami1.

Zároveň však považujeme za nevyhnutné, aby ministerstvo školstva v spolupráci s kompetentnými odborníkmi stanovili základné rámce a odporúčania, ktoré v zmysle aktuálnych poznatkov považujú za adekvátne pre žiakov jednotlivých stupňov povinnej školskej dochádzky a komunikovala ich všetkým dotknutým stranám, vrátane rodičov, ktorých osveta v tejto oblasti je absolútne kľúčová. Prenesením povinnosti na definovanie pravidiel na Rady školy ministerstvo podporuje ich význam na pôde jednotlivých škôl a motivuje jej členov, vrátane rodičov a žiakov, k aktívnemu prístupu nielen k tejto téme, ale účasti na školskej samospráve ako takej.

Všeobecne by malo platiť pravidlo, že technológie môžu byť prítomné na vyučovaní iba v prípade, ak podporujú vzdelávací proces1. Digitálne zariadenia, ako napríklad mobilné telefóny, by teda deti počas pobytu v škole mali mať k dispozícii len v situáciách, ak ich na pokyn učiteľa alebo vychovávateľa chcú použiť na konkrétnu činnosť. Individuálny prístup je samozrejme nevyhnutný pre deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.

V nadväznosti na stanovisko nášho združenia zo septembra 2023 pod názvom “Školy ako centrá všestranného vzdelávania a rozvoja detí a mládeže”2 chceme aj pri tejto príležitosti apelovať na školy, aby sa snažili vytvoriť pre žiakov čo najviac podnetných aktivít aj mimo vyučovania. Potrebujeme totiž pre nich vytvárať prostredie, ktoré je prirodzenou alternatívou k digitálnym technológiám. Len zákazmi totiž želaný cieľ nedosiahneme.

1 Odporúčania UNESCO v rámci 2023 Global Education Monitoring Report

2 Školy – prostriedok všestranného a udržateľného vzdelávania a rozvoja detí a mládeže

Foto: Shutterstock.com