Je príprava žiakov a študentov na svet budúcnosti dostatočná?

V dnešnej dynamicky meniacej sa dobe sa svet mení rýchlejšie než kedykoľvek predtým. S tým prichádza aj potreba pripravovať žiakov a študentov na budúcnosť, ktorá bude odlišná od všetkého, čo sme doteraz ako spoločnosť zažili. Ako sme na túto zmenu pripravení? Už niekoľko rokov sa hovorí o tom, že koncept STEM alebo STEAM by mohol mladých ľudí pripraviť na zvládnutie týchto výziev. Vzdelávanie orientované na STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics, príp. Arts) prepája prírodné vedy, technológie, inžinierstvo a matematiku s dôrazom na kreativitu. V úspešných krajinách sa tento prístup uplatňuje vo vzdelávaní už od štyroch až piatich rokov veku dieťaťa. Prečo je to dôležité? Tento prístup podporuje bádavosť, zvedavosť a rozvíja kritické a kreatívne myslenie. Uvedené schopnosti umožňujú deťom analyzovať problémy, hľadať riešenia a myslieť inovatívne. To je dôležité nielen pre budúcich vedcov a inžinierov, ale aj pre podnikateľov, umelcov a pracovníkov v novo vznikajúcich povolaniach. Viaceré štúdie poukazujú na to, že počet pracovných miest v oblasti STEM bude rásť rýchlejšie ako v iných odvetviach. To znamená, že bez základných STEM zručností budú mať ľudia ťažkosti na budúcom trhu práce. Nie je to odpoveď na všetky problémy, ale zlepšuje východiskovú pozíciu v budúcnosti uspieť a uplatniť sa. Samostatnou kapitolou bude v budúcnosti práca s digitálnymi technológiami. Aby sme dokázali technológie efektívne používať, musíme aspoň čiastočne rozumieť, ako fungujú. STEM zručnosti poskytujú základ, ako ich lepšie pochopiť a využívať efektívne.

Napriek nespornej dôležitosti STEM vzdelávania, aktuálne štatistiky zo slovenských škôl naznačujú, že záujem o štúdium STEM odborov klesá. Podľa štúdie IVO je motivačný potenciál žiakov a študentov pre ďalšie štúdium informatiky alebo príbuzných technických odborov pomerne nízky. Len 3 z 10 mladých priznávajú, že o možnosti študovať informatiku síce uvažovali, ale nakoniec svoje rozhodnutie zmenili. Ešte menej optimistický je fakt, že viac ako polovica študentov o tejto možnosti vôbec ani neuvažuje. Častým dôvodom nezáujmu sú obavy z náročnosti štúdia a nedostatočná motivácia pokračovať vo vzdelávaní na vysokej škole.

Graf 1: Reprezentatívny prieskum Inštitútu pre verejné otázky (IVO) v spolupráci so spoločnosťami Slovak Telekom a Accenture medzi mladými ľuďmi vo veku 18-26 rokov

Graf 2: Výsledky testovania PISA – Matematika

V súvislosti so STEM zručnosťami sa mi vybavuje jedna z diskutovaných tém, povinná maturita z matematiky. Od roku 2017 sa táto téma ďalej neposunula aj napriek tomu, že svet sa za posledné roky radikálne zmenil. V tejto súvislosti ma nemilo prekvapili údaje z externej časti maturitnej skúšky, ktoré ukazujú, že len 12% študentov sa rozhodlo v roku 2024 maturovať z matematiky. To znamená, že z celkového počtu 41 000 maturantov tento rok, len 4 779 študentov sa odhodlalo maturovať z matematiky. Ak predpokladáme, že tretina z nich odíde študovať do zahraničia, znamená to, že na slovenských vysokých školách zostane len približne 3 000 študentov s maturitou z matematiky. Hrubým odhadom sedem až osem tisíc študentov na vysokých školách potrebuje k svojmu štúdiu hlbšie pochopenie matematiky, teda študujú v jednom zo STEM odborov, čo naznačuje, že viac ako polovica študentov študujúcich STEM odbor na vysokej škole neabsolvuje maturitu z matematiky.

Príprava žiakov a študentov na svet budúcnosti je komplexná úloha, ktorá si vyžaduje kombináciu STEM vzdelávania a rozvoja sociálnych zručností. Nemali by sme sa preto snažiť zatraktívniť štúdium matematiky a ostatných prírodovedných vied? Môžeme povedať, že tak ako nám sociálne zručnosti pomôžu vyrovnať sa s neistotou budúceho sveta, technické zručnosti nám môžu pomôcť vysporiadať sa s „pretechnizovaným“ spôsobom života. Nezabúdajme, že aj malá zmena v našom prístupe k vzdelávaniu môže mať veľký dopad na budúcnosť našich detí a celého sveta.

Martin Martinkovič

Odkaz na ďalšie zdroje:

Skúšku dospelosti skladá tento rok viac ako 41 tisíc žiakov. Vieme, ako sa im darilo v externej časti maturitnej skúšky – Národný inštitút vzdelávania a mládeže (nivam.sk)

Informatické vzdelávanie na základných a stredných školách – IVO – Inštitút pre verejné otázky

Do kríža – Televízny archív – pôvodná tvorba i športové relácie online (rtvs.sk)