Expertná skupina pre vzdelávanie

Peter Bencko

Peter je otcom dvoch školopovinných detí a pôsobí ako manažér pre ľudské zdroje v hutníckej spoločnosti na východe SR. Vyše 20 rokov sa venuje téme vzdelávania zamestnancov a spolupráci so strednými odbornými školami cez systém duálneho vzdelávania. Je zástancom „koučovacieho prístupu“ v práci a veľkým podporovateľom celoživotného vzdelávania a samoštúdia.

Povedz mi a zabudnem, ukáž mi a zapamätám si, zapoj ma a porozumiem.

čínske príslovie

Eva Blaho

Eva Blaho je popri svojich 2 deťoch manažérka a odborná garantka programu Skutočne zdravá škola a členka Slovenskej asociácie pre výživu a prevenciu. Vyštudovala výživu a fytoterapiu na škole ACNT v Austrálii, odbor Clinical Nutrition & Western Herbal Medicine, kde získala prvé skúsenosti v oblasti stravovania a fytoterapie. Na Slovensku rozbehla vlastnú konzultačnú prax zameranú na zdravé stravovanie Zdravie bez liekov, spolupracovala s klinikou celostnej medicíny Medante. Venuje sa publikačnej a vzdelávacej činnosti. Je spoluautorkou knižky Prvé príkrmy, spolu s MUDr. Petrom Minárikom, PhD. a ďalšími lekármi špecialistami spolupracovala na sérií kníh o zdravotných diétach. Od roku 2020 pôsobí v OZ Skutočne zdravá škola, ktoré dnes vedie a ktoré spolupracuje už s vyše 100 školami z celého Slovenska.

V tom najkrajšom detskom veku si v škole tvoríme vzťah k vedomostiam a v školskej jedálni k strave.

Monika Laššánová

Monika je mama, lekárka a pedagogička na Lekárskej fakulte UK, kde je jej hlavným odborným zameraním farmakovigilancia a percepcia bezpečnosti a rizika farmakoterapie. Je členkou Komisie pre bezpečnosť liekov pri Štátnom ústave pre kontrolu liekov. Správnemu, bezpečnému užívaniu liekov pacientmi a „liekovej gramotnosti“ sa venuje na odbornej pôde, ale aj edukáciou prednáškami na školách a v médiách. Odborné publikácie má aj z oblasti problémovo orientovanej výučby farmakológie a v súčasnosti je členkou pracovnej skupiny LFUK pre inováciu výučby. Druhé volebné obdobie pôsobí ako predsedníčka Rady školy na jednej z najväčších bratislavských škôl, kde aktívne komunikuje s pedagógmi, zriaďovateľom a rodičmi. Voľný čas okrem rodiny venuje hlavne o.z. Psi na život, ktoré vychováva a cvičí vodiace psy pre zrakovo znevýhodnených, kde sa venuje fundrasingu, búraniu bariér a informovanosti o tejto problematike.

Je nesmierne dôležité, aby sme deti a mládež učili kritickému mysleniu, diskusii a argumentovaniu na základe dôkazov. Iba tak nám vyrastú sebavedomí, inteligentní a empatickí mladí ľudia, ktorí posunú naše Slovensko do 21. storočia.

Katarína Lichvárová

Katarína pracuje na Gymnáziu Jura Hronca v Bratislave ako učiteľka. Aprobáciu má z anglického jazyka a psychológie. V praxi je viac ako 18 rokov. Okrem učenia sa venuje aj programu DofE ako vedúca skupiny študentov. Organizuje takisto mnohé mimovyučovacie aktivity ako napríklad darovanie krvi, školské výlety alebo rôzne projekty v rámci širšieho vedenia školy. Spolupracuje aj s medzinárodnou časťou školy ako hodnotiteľka záverečnej práce Personal Project.

Deti a mladí ľudia potrebujú kvalitné vzdelanie, ktoré zohľadňuje potreby 21. storočia ako aj individuálne potreby ich samotných. Najlepším miestom na jeho získanie je moderná škola s odborne vyškolenými pedagógmi, ktorí sa cítia rešpektovaní vo svojej inštitúcii ako aj v krajine, v ktorej pracujú. Verím, že každá škola na Slovensku môže byť modernou školou so všetkými atribútmi, musíme však otvoriť nielen oči, ale aj mysle a srdcia, aby sme boli schopní sa popasovať so všetkým, čo dnešná doba prináša.

Martina Maláková

Martina má tri deti a celú svoju kariéru pracuje v súkromnej sfére a teraz aj ako poradca. Okrem podnikania je spoluzakladateľkou Priemyselného inovačného klastra či Slovensko Gaia -X Hub, IDSA Hub Slovakia, ktoré podporujú inovačný ekosystém na Slovensku cez prenos vedomostí z výskumu, vývoja a inovácií do praxe smerom k podpore talentov a inovátorov na Slovensku. Na pôde OECD zastupuje Republikovú úniu zamestnávateľov vo Výbore pre digitálne politiky v ekonomike, Výbore pre malé a stredné podnikanie, kde je podpredsedníčkou výboru a vo Výbore pre vzdelávanie, vďaka čomu má rozsiahle skúsenosti s tvorbou a implementáciou národných aj medzinárodných inovačných politík. Na pôde Business Europe je aktívnou členkou Digitálneho výboru a výboru pre vnútorný trh, Na Slovensku pôsobí aj ako členka stálej komisie pre etiku a reguláciu umelej inteligencie na Slovensku a je členkou poradnej rady EIT Manufacturing East Advisory Board, kde radí so svojimi odbornými znalosťami v stratégiách na posilnenie európskeho priemyslu, vybudovaného na inováciách a spolupráci medzi univerzitami, podnikmi a inovátormi. Minulý rok bola menovaná do IGF MAG v OSN.

Pri existencii dnešných moderných technológií vo vzdelávaní už nemáme nárok na žiadne výhovorky v otázke dostupnosti vzdelávania pre všetky deti na Slovensku a pri snahe poskytovať žiakom vzdelávanie, ktoré reaguje na ich individuálne potreby. Je našou povinnosťou sa starať o znevýhodnené deti rovnako ako o deti s nadpriemernými schopnosťami. Malá krajina ako Slovensko nesmie plytvať so žiadnym talentom.

Martin Martinkovič

Martin je konzultant a expert na trh práce, kariérové poradenstvo a systémy vzdelávania, verejné vzťahy a reguláciu. Člen viacerých zamestnávateľských výborov a odborných rád. Získal titul PhD v oblasti Sociálna a pracovná psychológia. Je predseda Združenia pre kariérove poradenstvo a rozvoj kariéry, ktoré združuje praktikov v tejto oblasti. Pracoval pre viaceré priamo riadene organizácie Ministerstva školstva (VÚDPaP, ŠIOV, IUVENTA). Je hodnotiteľ SAAVS, člen správnej rady Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Má niekoľkoročné skúsenosti s prácou v nadnárodnej spoločnosti ako poradca pre externe vzťahy. Martin reprezentuje hlas zamestnávateľov v kurikulárnej rade pri MŠVVaŠ SR. Je tiež absolvent viacerých koučingových výcvikov, aktívny lektor, mediátor. V oblasti psychológie sa špecializuje na transakčnú analýzu. 

Každý má na niečo talent, len možno nemal v živote dostatok príležitosti si ho rozvíjať. Dobrou správou je, že nikdy nie je neskoro. Ale predstavme si keby každé dieťa malo túto možnosť už od útleho detstva. Najväčšou alchýmiou života je zladiť svoje záujmy (čo rád robím), zručnosti (v čom som dobrý), vnímavosť (čo svet potrebuje) a realitu (za čo môžem byť platený).

Ivett Pavlis

Mamina, právnička, pedagogička, mediátorka , lektorka medzinárodného programu Pozitívneho rodičovstva, zakladateľka a výkonná riaditeľka občianskeho združenia Rodič ľavou zadnou. Občianske združenie Rodič ľavou zadnou ponúka nielen zážitkové vzdelávanie pre rodičov, učiteľov a žiakov, ale aj iný pohľad na výchovu, či prístup k deťom. Ivett Pavlis je aktívna prednášajúca na konferenciách venovaných pedagogike a rodičovstvu. Tvorí komunitu pre učiteľov a rodičov, kde sa môžu deliť o svoje skúsenosti a vymieňať si cenné rady. Pravidelne taktiež prináša online rozhovory, podcasty, vedie online poradňu a píše príspevky na svoj blog, či sociálne siete.

Rodičmi sa nerodíme, rodičmi sa stávame. Je preto prirodzené, že sa treba vzdelávať, aby sme dokázali zvládnuť túto najdôležitejšiu životnú rolu.

Matej Stuška

Matej pracuje už 20 rokov v súkromnej sfére ako špecialista na oblasť regulácie, verejnej politiky a inštitucionálne vzťahy. Počas pôsobenia v hutníctve i v telekomunikáciách sa venoval aj téme vzdelávania z pohľadu zamestnávateľov a každoročne chodil prednášať na Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Ako otec 2 synov je dnes členom Rady školy v Bratislave, kde sa snaží pomáhať so získavaním financií, komunikáciou školy so zriaďovateľom či rodičmi, či bežnými starosťami.

Dobre fungujúce školy, resp. vzdelávací systém, sú základom pre úspech komunity i celej krajiny. Je to miesto vzdelávania, miesto formovania osobnosti detí a mládeže, priestor objavovania a rozvíjania ich schopností a tiež miesto, kde sa komunity stretávajú bez ohľadu na ideologické rozdiely a spolupracujú pre spoločný cieľ. Tak malá krajina ako Slovensko preto musí mať kvalitný a efektívny systém vzdelávania. Ináč v dnešnom svete nemá šancu.