Verejnosť vníma, že deti si už zaslúžia normálny život

Aj keď mutácia koronavírusu omikron je zatiaľ najviac nákazlivá, podiel rodičov s obavami pustiť svoje deti do školy sa oproti minulosti takmer nezmenil. Väčšina rodičov detí na ZŠ a SŠ ale stále trvá na tom, aby športové a voľnočasové aktivity fungovali v rovnakom režime ako školy. Potvrdzujú, že im pripisujú veľký význam a nechcú, aby deti boli v tomto smere obmedzované. Testovanie detí kvôli športovým či záujmovým aktivitám na náklady rodičov sa potvrdilo ako značná bariéra a len minimum rodičov je ochotných naďalej tieto náklady znášať. Stále teda platí, že pandemické opatrenia na Slovensku dopadajú najviac na životy detí a mládeže.  

Aj keď verejnosť už nedočkavo očakáva, že 4. vlna pandémie spôsobená mutáciou variantu koronavírusu omikron čoskoro prehrmí a pomaly sa začneme vracať k normálnemu spôsobu života, ohrozenie zdravia verejnosti pretrváva a v dôsledku súvisiacich rizík vláda SR naďalej pokračuje s uplatňovaním obmedzení na bežného života obyvateľstva. 

Aby sme ako spoločnosť nezabúdali na ich vnímanie a prežívanie verejnosťou, a špeciálne rodičov detí navštevujúcich základné a stredné školy, pripravilo naše občianske združenie Rodičia.sk za podpory Férovej nadácie O2 už 5. celoslovenský prieskum verejnej mienky, ktorý sa na tieto otázky zameriava. 

Tento reprezentatívny prieskum  sme v spolupráci s agentúrou 2muse uskutočnili na vzorke 1005 respondentov vo veku od 18-65 rokov z celého Slovenska, z toho 387 rodín s deťmi do 18 rokov, v dňoch 19. – 25. január 2022. 

Rodičia chcú svoje deti stále vidieť v škole, na ihriskách a záujmových krúžkoch. Podmieňovanie týchto aktivít testovaním na ich náklady už nezvládajú.

Prieskumy nášho združenia od septembra 2020 konzistentne potvrdzujú, že rodičia a v približne rovnakej miere aj široká verejnosť súhlasia s tým, že:

  • Školy a škôlky musia byť prioritne otvorené, aj keď iné činnosti budú obmedzené
    (napr. niektoré obchody, gastro a iné prevádzky) 
  • Športové a voľnočasové aktivity pre deti a mládež by mali fungovať v rovnakom režime ako školy
  • Testovanie rodičov alebo samotných žiakov nemá byť podmienkou ich účasti na prezenčnom vyučovaní 

Všetky prieskumy, ktoré naše združenie realizovalo, ukázali, že celá spoločnosť si je dlhodobo vedomá potreby minimalizovať obmedzenia, ktoré uplatňujeme voči deťoma mládeži v snahe o ochranu zdravia zraniteľných skupín populácie. Aj napriek strachu zo šírenia vírusu si väčšina verejnosti uvedomovala, že izolácia vplýva na deti veľmi negatívne tak z pohľadu dopadov na ich zdravie, ako aj vzdelanie. Postupom času však bolo z ich postojov cítiť, že aspekt fyzického a duševného zdravia začal byť podstatnejší ako samotné vzdelanie. Spôsobili to zrejme autentické skúsenosti rodičov a starých rodičov s deťmi v rodine, ale aj varovné informácie a štatistiky odborníkov a organizácií, ktoré pomáhajú mladistvým v núdzi. 

Až 77% rodičov a 67% verejnosti oceňuje, že testovanie rodičov alebo samotných žiakov nie je podmienkou ich účasti na prezenčnom vyučovaní. Jediný moment, kedy bola ochota podmieňovať prezenčnú výučbu negatívnym testom pomerne vysoká, bol február minulého roka (viď náš prieskum), kedy vrcholila 2. vlna pandémie, ale rodičia chceli za akúkoľvek cenu svoje deti dostať do škôl a na ihriská. 

Pozitívnym aspektom v týchto ťažkých časoch bolo zistenie, že spoločnosť chápe, že pre deti a ich vývoj nie je dôležitá len škola, ale rovnako aj aktivity, ktorým sa venujú po skončení vyučovania, či je to umenie, šport alebo iná záujmová činnosť. Až 83% rodičov preto pre záujmové aktivity chce rovnaký režim, aký platí pre vyučovanie v škole.   

Po nekonečnej dlhej 2. vlne pandémie a opatreniach vlády SR, ktoré uväznili mladistvých doma od jesene 2020 do jari 2021, môžeme celkom pozitívne  vnímať aj to , že až 72% rodičov školopovinných detí je spokojných s tým, ako sa ich školám podarilo zvládnuť náročné obdobie počas jesene 2021, teda počas tzv. 3. vlny. Za to patrí všetkým aktérom v školstve veľká vďaka. Najmä na úrovni samotných škôl to bolo opäť veľmi náročné obdobie.

Graf č.1: Postoj rodičov s deťmi na ZŠ a SŠ k vybraným témam

To, čo ale rodičov s ohľadom na  záujmové aktivity ich detí trápi stále viac, sú obmedzenia a podmienky, ktoré deti a mládež musia plniť (testovanie či povinné očkovanie), aj keď rovnaké pravidlá vôbec neuplatňujeme ako dospelí ani sami na seba. Tento stav je podľa nášho názoru zvlášť nespravodlivý aj preto, že sme to najmä my a staršie ročníky, ktorí sme vo vážnom ohrození zdravia touto chorobou, nie deti a mládež. Pre rodičov to navyše nie je len aspekt morálny, ale aj praktický a ekonomický, čo potvrdzuje aj údaj z prieskumu, podľa ktorého len necelá desatina (9%) rodičov je ešte ochotných znášať náklady na testovanie svojich detí len preto, že chcú ísť na tréning či hodiny klavíra a ďalších 19% by to ešte so škrípajúcimi zubami možno chvíľu robilo. V praxi by to podľa nášho názoru zrejme už nerobili ani všetci z tých 9%…

Všetky tieto obmedzenia totiž nepriamo diskriminovali deti podľa toho, aké sú aktívne, koľko času na nich rodičia popri práci majú a najmä koľko ich rodičia zarábajú. Najviac sme teda ako spoločnosť svojimi opatreniami obmedzili život tých najšikovnejších detí. Zároveň sme udupali kvalitu života tých detí, ktoré aj pred pandémiou žili v znevýhodnených podmienkach. Pre tie sa vzdelanie, kolektív, šport, umenie či šanca objaviť v sebe svoj talent možno už nenávratne vytratili zo života…

Graf č.2: Postoj verejnosti k vybraným témam

Obavy posielať deti do školy kvôli koronavírusu  sa dlhodobo u rodičov nezmenili

V porovnaní s prieskumom v septembri 2021 ostáva podiel rodičov, ktorí majú obavy posielať svoje deti do školy kvôli hrozbe nákazy koronavírusom veľmi podobný a pohybuje sa medzi 10 – 15%. Je to zároveň ten istý podiel, ktorý sme prieskumom zaznamenali v septembri 2020, teda v čase prichádzajúcej 2. vlny. Približne 20 – 25% rodičov je tých, ktorých by sme mohli zaradiť k tým opatrnejším a myslia na tento aspekt školskej dochádzky. Domnievame sa teda, že miera nákazlivosti jednotlivých mutácií koronavírusu nehrá u rodičov významnú úlohu pri ich rozhodovaní a ich miera obáv vychádza skôr z ich prirodzeného nastavenia.

Graf č.3: Obava rodičov posielať deti do školy počas pandémie

Zároveň platí, že aj keď väčšina populácie aj dnes súhlasí s tým, aby testovanie nepodmieňovalo účasť detí na prezenčnom vyučovaní, jemne zvýšená opatrnosť sa prejavila v poklese súhlasu s týmto výrokom oproti septembru 2021 zo 71% na 67%.

Graf č.4: Podmieňovanie účasti na vyučovaní negatívnym testom

Apelujeme preto (rovnako ako od začiatku pandémie) na dospelú populáciu, aby sa chovala zodpovedne a nevytvárala tlak na opatrenia, ktoré následne zatvárajú naše deti doma. Vládu a kompetentné inštitúcie zase vyzývame, aby sa aspoň počas 4. vlny pandémie opatrenia uvoľňovali najskôr u detí a mládeže. Po 2 rokoch drakonických obmedzení si to aj oni aj ich rodičia zaslúžia. Nezabúdajme, že o zdravie svojich detí sa nikto nebojí tak veľmi ako ich rodičia, preto o ich opatrnosť nemusíme mať obavy…

Matej Stuška
výkonný riaditeľ