Čo si myslia rodičia o otváraní škôl – nový prieskum

Vláda SR na svojom rokovaní dňa 2.2.2021 na základe odporúčania pandemickej komisie schválila sprísnenie covidového automatu, ktorý vstúpil do platnosti od pondelka 8. februára. Verejnosť o tom obratom informovali ministri zdravotníctva aj školstva. Vláda tak vypočula hlasy odborníkov, ale aj rodičov, učiteľov, a zamestnávateľov, ktorí jednotne žiadali, aby sme ako spoločnosť urobili maximum pre čo najskorší návrat detí do lavíc a kolektívov. Pre rodičov bolo v danom momente asi najpodstatnejšie to, že sprísnenie súviselo so snahou vytvoriť podmienky pre návrat detí do škôl.

Svoju úlohu nepochybne zohrala spoločná výzva mimovládnych organizácií z prostredia školstva, starostlivosti o deti a mládež, či sociálnych služieb pod názvom Dajme prednosť školám, ktorá potvrdila široký konsenzus odbornej verejnosti a občianskej spoločnosti na potrebe sprístupnenia prezenčnej výučby. OZ Rodičia.sk svoj postoj vyjadrilo okrem podpory tejto iniciatívy aj vlastným listom adresovaným členom vlády SR. Zásadným faktorom však bola nesporne podpora zamestnávateľských združení a asociácií, ktoré tým významne prispeli k spoločnému cieľu a podčiarkli skutočnosť, že návrat detí do škôl musí byť celospoločenským cieľom. Vyslali veľmi dôležitý signál, že na vzdelávaní detí nezáleží len ich rodičom, ale aj zamestnávateľom a podnikateľom všetkých veľkostí a zamerania, pretože bez vzdelaných, zručných a dobre osobnostne pripravených mladých ľudí nemôže v budúcnosti fungovať ani naša ekonomika.

Oceňujeme, že došlo k rozhodnutiu pandemickej komisie, ako odborného garanta v rámci epidemických opatrení, o potrebe prispôsobenia opatrení tak, aby deti mohli ísť čo najskôr do škôl, ako aj o spôsobe a podmienkach, ktoré na to musia byť splnené. Za pozitívne považujeme aj presunutie rozhodovacích kompetencií na úroveň regiónov/samospráv, čím sa umožní prijímanie, resp. rušenie, mnohých opatrení na lokálnej úrovni v prospech škôl či ekonomiky. Veľmi vítame deklarované a už aj realizované kroky na prednostné očkovanie učiteľov, ktorí o to prejavia záujem.

Veľmi pozitívne hodnotíme aj vyjadrenia predstaviteľov vlády SR, z ktorých je zrejmé uvedomenie si, že dlhodobé dištančné vyučovanie má negatívny dopad na deti a mládež nielen z pohľadu kvality vzdelávania, ale aj s ohľadom na ich fyzické a duševné zdravie. Táto situácia zároveň negatívne ovplyvňuje aj produktivitu práce rodičov, ktorí počas zavretých škôl musia kombinovať rodičovstvo s prácou z domu a s funkciou učiteľov/osobných asistentov.

Dnes už ale vieme, že do škôl a škôlok sa zatiaľ vrátila len časť detí (informácia MŠVVaŠ SR). Po pôvodne jednoznačných vyhláseniach členov vlády, ktoré vyvolali u tisícov rodičov nadšenie z postupného návratu detí do škôl, nasledoval takmer týždeň protichodných vyhlásení, zmätku a pohadzovania si kompetencie za prijatie finálnych rozhodnutí. Prípravy rodičov na návrat detí do škôl sa pre väčšinu teda odkladá, napriek úvodnej eufórii, na neurčito. Ostáva nám dúfať, že štart očkovania a opatrenia samospráv pomôžu dostať deti do škôl čo najskôr, vrátane detí na druhom stupni ZŠ a na stredných školách.    

Dovoľujeme si preto opäť apelovať na vládu SR a všetky kompetentné orgány štátnej správy zodpovedné za riadenie krajiny počas pandémie, aby dávali rodinám a všetkým občanom jasné, zrozumiteľné a ideálne už nemenné informácie. V opačnom prípade vyvolávajú zbytočné napätie a nervozitu, ktorá vyúsťuje do nedôvery v prijímané opatrenia a celý manažment boja s pandémiou. A bez dôvery toto ťažké obdobie nebudeme vedieť zvládnuť, pretože opatrenia, ktorým väčšina ľudí už neverí a ktoré väčšina nerešpektuje, sú zbytočné.

Všetci si teraz potrebujeme uvedomiť, že návrat života do normálu na Slovensku závisí najmä od miery zodpovednosti, ohľaduplnosti a spolupatričnosti v konaní každého jedného z nás. Toto ťažké obdobie prekonáme iba spoločne.  

Keďže našim cieľom je prispieť k racionálnej a odbornej tvorbe politických rozhodnutí, zistili sme prostredníctvom reprezentatívneho prieskumu postoj obyvateľov Slovenska k otázkam, ktoré posledné týždne dominujú politickému, odbornému i širokému spoločenskému diskurzu. V spolupráci s agentúrou 2muse sme v dňoch 5. až 7. februára 2021 uskutočnili krátky reprezentatívny prieskum, ako ľudia vnímajú problém zavretých škôl, podmienky na ich otváranie, stav dištančného vzdelávania, či úroveň podpory, ktorá je poskytovaná ako kompenzácia za epidemické opatrenia.   

Hlavné poznatky z prieskumu:

  1. Prevažná väčšina spoločnosti, bez ohľadu na rodičovstvo či vek detí, súhlasí s uprednostnením učiteľov (a ostatných zamestnancov škôl a škôlok) pri možnosti dať sa očkovať. Úplne, alebo skôr s tým súhlasilo až 78% všetkých respondentov. Je preto správne, že sa k tomu pristúpilo a veríme, že sa to čo najskôr aj podarí zrealizovať. 
  2. Širokú podporu spoločnosti má aj potreba otvárať školy ako prvé a držať ich otvorené tak dlho, ako je to možné. Za prednostné otváranie škôl pri uvoľňovaní pandemických opatrení sa vyslovilo až 76% všetkých respondentov. Považujeme to za  veľmi pozitívny signál, ktorý potvrdzuje, že v našej spoločnosti stále pretrváva potešiteľná miera súdržnosti, empatie a uvedomenie si dôsledkov dnešných krokov na mladú generáciu – budúcnosť Slovenska.  
  3. Bez ohľadu na rodičovstvo sa 63%, čiže takmer dve tretiny ľudí, zhodujú v tom, že návrat detí do škôl je potrebné podmieniť negatívnym testom rodičov. Približne dve tretiny rodičov potvrdili, že sú ochotní sa testovať aj pravidelne, ak to bude nevyhnutné. Tretina rodičov s tým na druhej strane zásadne nesúhlasí.
      
  4. Veľmi rozdeľujúcou témou je prípadné testovanie detí nad 10 rokov, resp. od druhého stupňa ZŠ raz za týždeň v škole počas trvania pandémie. Rodičia sú pri tejto otázke rozdelení približne na dve polovice, avšak pri deťoch na 2. stupni ZŠ prevláda odpor k testovaniu detí (51% oproti 44%) a môžeme sa teda domnievať, že ak štát bude chcieť získať širsiu podporu rodičov, mal by toto opatrenie zrozumiteľne komunikovať a presvedčiť rodičov o jeho význame, prípadne ho aplikovať len selektívne (v oblastiach so zhoršenou epidemickou situáciou a náhodne), resp. využívať menej invazívne metódy.  
  5. S dištančným vzdelávaním je spokojných cca 70% rodičov, oproti 30% tých nespokojných, pričom približne 60% rodičov sa domnieva, že kvalita dištančného vzdelávania sa oproti prvej vlne pandémie na jar 2020 zlepšila. To je potešiteľné, ale vzhľadom na to, ako nepripravené bolo školstvo na dištančné vzdelávanie na jar roku 2020 a ako obmedzene sa to školám darilo realizovať (viď  výsledky analýzy Inštitútu vzdelávacej politiky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z júna 2020), je smutné, že až takmer tretina rodičov žiadne zlepšenie nespozorovala. Navyše musíme podotknúť, že tento prieskum sa uskutočnil on-line formou, teda u ľudí s technickým vybavením a pripojením na internet (rodiny žijúce v najhorších socio-ekonomických podmienkach teda súčasťou dotazníka neboli).  
     
  6. Keďže pre rodiny s deťmi je počas pandémie kľúčové udržanie si príjmu na zabezpečenie chodu domácnosti a starostlivosti o jej členov, veľmi neradi musíme na základe prieskumu konštatovať, že len 23% všetkých respondentov uviedlo, že štát robí dosť v rámci pomoci firmám, podnikateľom a SZČO, aby dostatočne vykompenzoval stratu ich príjmu v dôsledku pandémie. Aj keď vláda SR predstavila rôzne programy na pomoc/kompenzáciu strát príjmov pre podnikateľskú obec a zamestnancov, ľudia nevnímajú, že im ich straty boli dostatočne vynahradené. Najviac dotknutými sa pritom cítia rodičia detí na základných školách, z ktorých len pätina je s opatreniami štátu spokojná.

(V súčasnosti výstupy z prieskumu podrobnejšie analyzujeme, aby sme mohli poskytnúť aj detailnejšie informácie k jednotlivým témam.)

Výstupy z reprezentatívneho prieskumu uskutočneného v dňoch 5. až 7. februára 2021 na reprezentatívnej  vzorke 1021 respondentov.

Do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi výrokmi?

Graf č. 1: Odpovede celej populácie

Graf č.2: Názory rodičov všetkých detí do 18 rokov (0 – 18 rokov)

Graf č. 3: Názory rodičov detí na základných a stredných školách

Graf č. 4: Názory rodičov detí na základných školách