Rodičov počas pandémie najviac desí hrozba straty príjmu a zatvorené školské zariadenia

Reprezentatívny prieskum medzi obyvateľmi SR realizovaný občianskym združením Rodičia.sk v spolupráci so spoločnosťou 2MUSE potvrdil, že kým pre väčšinu populácie bude pri druhej vlne pandémie najväčšou hrozbou obmedzená dostupnosť štandardnej zdravotnej starostlivosti a sociálna izolácia, pre rodičov s deťmi do 18 rokov je najväčším strašiakom opatrenie štátu s dosahom na zamestnanie a uzavretie školských zariadení. Okrem toho, že zatvorenie škôl znamená okamžitú izoláciu rodiny doma, súvisí s tým aj kvalita dištančného vzdelávania. Práve kvalita vzdelávania je téma, ktorou sa rodičia na Slovensku zaoberajú už dnes. 

Snahou OZ Rodičia.sk je upozorňovať na problémy a starosti rodičov na celom Slovensku. Aj preto združenie požiadalo agentúru 2MUSE o reprezentatívny prieskum medzi obyvateľmi Slovenska na témy súvisiace s pandémiou a jej vplyvom na každodenný život. Cieľom prvej časti prieskumu bolo zistiť postoj populácie, špeciálne rodičov, k jednotlivým karanténnym opatreniam. Na základe skúsenosti z jari 2020 sa mali rodičia vyjadriť, ako druhá vlna pandémie ovplyvní fungovanie ich rodín. Druhá časť prieskumu sa zamerala na jednotlivé aspekty online/dištančného vzdelávania. Prieskum sa uskutočnil 2. – 6. septembra 2020 na vzorke 1020 respondentov formou kvantitatívneho ad-hoc prieskumu.

Prieskum potvrdil, že takmer 50% rodičov sa v prípade ďalších karanténnych opatrení obáva ich vplyvu na ekonomiku a s ňou na ich zamestnanie, pretože by tým bola ohrozená ich schopnosť zabezpečiť nevyhnutné potreby ich rodín. S tým ide ruka v ruke aj očakávanie, že najmä deti v predškolskom veku a navštevujúcich ZŠ nebudú musieť byť doma a vzdelávať sa diaľkovo, pretože tým sa dramaticky narúša celé fungovanie rodiny a negatívne to vplýva na schopnosť plniť si pracovné povinnosti.


Graf č. 1: Najväčšie obavy pri 2. vlne pandémie ochorenia COVID-19 – rodiny s deťmi a rodiny bez detí

Kým rodičia s deťmi na strednej škole vo všeobecnosti vnímajú citlivejšie opatrenia vlády s ekonomickými dopadmi na ich rodiny, až 50% rodičov s deťmi navštevujúcimi ZŠ považujú zavretie školy ako konkrétnu najvýznamnejšiu hrozbu, pričom pri deťoch na 1. stupni ZŠ je to až 57%!


Graf č.2 – Najväčšie obavy pri 2. vlne pandémie / rodiny s deťmi v závislosti od veku detí

Spoluzakladateľ a výkonný riaditeľ združenia Matej Stuška preto konštatuje: “Všetci rodičia veľmi vítajú snahu škôl a príslušných úradov o udržanie otvorených škôl čo najdlhšie, najmä pokiaľ ide o deti, ktoré ešte nevedia byť doma samé a potrebujú intezívnu starostlivosť rodičov. Veľmi pozitívne vnímame fakt, že mnohé školy sa aj v prípade prítomnosti nákazy na škole snažia izolovať len jednotlivé priamo dotknuté skupiny žiakov a nie nevyhnutne všetkých. Každý týždeň doma s deťmi v karanténe má zásadný vplyv na nás ako rodičov a zároveň ako pracujúcich ľudí.”

Z grafu zároveň jasne vyplýva, že rodičom nejde len o to, aby deti boli v škole a oni mohli byť v práci, ale až takmer 70% z nich má obavy o kvalitu vzdelania ich detí v prípade, ak budú musieť byť doma a budú sa pokúšať o vzdelávanie doma, resp., na diaľku. Sympatické a solidárne pritom je, že túto obavu zdieľa aj celá populácia, nielen rodičia školopovinných detí.


Graf č.3: Postoje rodín s deťmi k vybraným aspektom karantény

Aj tu sa prejavuje rozdiel vo vnímaní podľa veku žiaka. Kým pri žiakoch 1. stupňa je obava o kvalitu vzdelania u približne 60% rodičov, pri deťoch na 2. stupni ZŠ je to takmer 80%! Tam je totiž zjavné, že rodičia už omnoho citlivejšie vnímajú vzdelávanie svojich detí, pretože bezprostredne ovplyvňuje ich šance prijatia na želanú strednú školu.


Graf č.4 – Porovnanie miery obavy rodičov o vzdelanie detí v dôsledku zavretia škôl podľa veku detí

Jedna zo zakladajúcich členiek združenia, Simona Psotková, ktorej mladšia dcéra sa čoskoro bude uchádzať o miesto na strednej škole preto konštatuje: ”Moja dcéra sa už vie o seba postarať. Podstatné ale je, či nič v rámci vzdelávania nezamešká, pretože na prijímacích pohovoroch nikoho nebude zaujímať, koľko mesiacov strávila v karanténe.”

Dôležité je, že rodičia sa všeobecne obávajú opatrení, aké boli počas prvej vlny, nakoľko takmer dve tretiny rodín s deťmi do 18 rokov súhlasí s tvrdením, že by také opatrenia negatívne ovplyvnili ich schopnosť zvládať kombináciu všetkých povinností. Teda prácu, rodinu, domáce vyučovanie a ďalšie.

Vzhľadom na horeuvedené preto neprekvapuje ďalšie zistenie z prieskumu, že začiatkom septembra sa len približne tretina rodičov obávala dať deti do škôl z dôvodu možnej nákazy koronavírusom. Približne rovnaký počet rodičov (35%) by zároveň (v prípade dostupnosti vakcíny) dalo svoje dieťa zaočkovať proti koronavírusu. Očkovanie detí proti koronavírusu má však viac odporcov. Vyše polovica rodičov (55%) by svoje deti v súčasnosti nezaočkovala.

Matej Stuška