Sme občianske združenie Rodičia.sk

Každý, kto má deti vie aké krásne, ale zároveň náročné je byť rodičom. Veľa zodpovednosti, málo času. Sústrediť sa na každodenné potreby detí, pritom byť stále výkonný v práci, dohliadať často už aj na starnúcich rodičov a nezabúdať na bežné potreby svojej domácnosti, na partnera či partnerku a v prípade prebytku energie aj na tie svoje. Toto všetko je často nad naše reálne sily. Sociálne vyspelé spoločnosti preto robia všetko pre to, aby bol systém podmienok pre rodiny s deťmi nastavený pre všetkých čo najohľaduplnejšie a najflexibilnejšie a pomáhal tak rodičom v každodennom skĺbení rodičovských a pracovných povinností. Vedia, že tak vytvárajú základný predpoklad pre celospoločenský rozvoj, ktorého základným predpokladom je priaznivé prostredie pre výchovu nových generácii. Spokojnosť a základný životný komfort rodičov sa prejavuje v ich prirodzenej ochote mať deti, láske a energii vkladanej do ich výchovy, cítia ju následne aj firmy a kolegovia v ich pracovných výkonoch. Badať ju vlastne všade, lebo každodenná harmónia medzi nevyhnutnou pracovnou realizáciou jedných a permanentným rozvojom tých druhých je predsa základnou esenciou, motorom, ale aj perspektívou našej spoločnosti.

Sme jednou zo skupín rodičov (momentálne žijúcich v Bratislave), ktorí rovnako ako všetci ich súputníci po celom Slovensku robia všetko preto, aby svoju najdôležitejšiu úlohu zvládali čo najlepšie. A máme dlhodobo naliehavý pocit, že aj keď sa o podpore rodín všade často hovorí, necítime to vždy vo svojom každodennom živote. Sme niekedy úprimne smutní, keď vidíme nefunkčnosť niektorých základných služieb, ktoré my a naše deti potrebujeme a na ktoré pritom svojou každodennou prácou stále prispievame. Vieme, ako funguje systém a tvorba verejných politík a sme si plne vedomí, že ak sa majú veci zmeniť, musíme k zmenám prispieť aktívne my sami. Aj Slovensko má mnoho príkladov, kde veci fungujú k spokojnosti všetkých a samotní miestni rodičia realizujú iniciatívy, vďaka ktorým sa im aj ich rodinám žije lepšie.

Takto vzniklo po dlhých rokoch debát a v ostatnom čase aj postupných príprav občianske združenie Rodičia.sk. Jeho zakladajúci členovia majú dlhoročné profesionálne skúsenosti s diplomaciou, advokáciou, podnikaním a marketingom a vedia, že zjednotenie našich hlasov rodičov na Slovensku by mohol byť tým správnym impulzom k zvýšeniu pozornosti, ktorú dostávame a posilneniu nášho postavenia pri diskusiách o prítomnosti aj budúcnosti našej krajiny a spoločnosti.

Čo je teda základným poslaním OZ Rodičia.sk?

Obhajovať záujmy rodín vychovávajúcich deti na Slovensku smerom k posilneniu ich celospoločenského pochopenia, uznania a významu tak, aby sa Slovensko stalo krajinou s priaznivými podmienkami pre zakladanie a život rodín. Inak povedané, aby konečne vo verejnej diskusii hlasno a konzistentne zaznievali názory rodičov, čo oni a deti potrebujú a ako to navrhujú dosiahnuť.

Cieľom aktivít OZ Rodičia.sk preto bude:

  • zvyšovanie spoločenského povedomia o reálnom živote mladých rodín na Slovensku
  • aktívne vstupovanie do celospoločenského dialógu na témy súvisiace s rodičovstvom, výchovou detí a mládeže
  • podpora aktivít smerujúcich k zlepšeniu sociálneho, kultúrneho, ekonomického, spoločenského či environmentálneho prostredia pre život rodín na Slovensku
  • navrhovanie a presadzovanie konkrétnych opatrení na zlepšenie kvality života našich detí a mládeže, ale aj ich rodičov a blízkych s dôrazom na rozvoj podmienok pre ich duševné a fyzické zdravie, vzdelanie a osobnostné napredovanie
  • povzbudzovanie rodičov k vyššej spoločenskej angažovanosti

Začíname spontánne, zdola, bez podpory inštitúcii. Vznikli sme zo zanietenia šikovných a ochotných ľudí a veríme, že s rozširovaním našich radov nájdeme aj podporu, aby sme svoje idey vedeli presadzovať efektívnejšie a profesionálnejšie.

Našim cieľom nie je suplovanie činnosti iných existujúcich inštitúcii a organizácii, ale skôr ich podpora a spolupráca s nimi, v ideálnom prípade ich zjednotenie za spoločné ciele. Slovensko je totiž príliš malé na to, aby sme vo všetkom boli takí roztrieštení.

Vieme, že medzi nami rodičmi sú celé zástupy excelentných odborníkov, ktorí majú chuť a odhodlanie meniť Slovensko k lepšiemu, ale nemajú nástroj, ako sa do týchto procesov zapojiť. Veríme, že naše združenie bude práve tou platformou, ktorá im umožní sa vyjadriť a zapojiť do tvorby verejnej politiky bez nutnosti vstupovať do politických strán, pretože tie už dlhodobo nie sú pre väčšinu občanov dostatočne dôveryhodné vo svojich reálnych cieľoch.

Tešíme sa na spoluprácu so všetkými, ktorí budú mať chuť spolupracovať!
My ju rozhodne máme.

Kolektív Rodičia.sk

Matej Stuška