Online vyučovanie je pre pracujúcich rodičov veľkou záťažou

Najnovšia štúdia Inštitútu pre verejné otázky (IVO) zameraná na dištančné vzdelávanie optikou rodičov dopĺňa výsledky prieskumu OZ Rodičia zo septembra 2020februára 2021 a ukazuje, že rodičia sú výrazne zaťažení tým, že musia svojim deťom pomáhať počas dištančného vzdelávania. Uvádza to šesť z desiatich opýtaných.

Konkrétne ide o pomoc so zvládaním učiva a s riešením technických problémov s online pripojením. Pre takmer polovicu rodičov je problémom zabezpečenie technického vybavenia pre dieťa alebo riešenie problémov s fungovaním techniky. Nehovoriac o problémoch, ktoré spôsobuje snaha rodičov skoordinovať podporu pre deti s ich zamestnaním. Pre 21 % rodičov to predstavuje celý deň, pre 42% je to tá časť dňa, keď sa ich deti venujú školským povinnostiam. Najviac touto záťažou trpia rodičia so slabších sociálnych skupín, menších obcí a regionálne predovšetkým z východného Slovenska. Navyše práve sociálne najslabšia skupina rodičov musela najviac investovať do technického vybavenia (IT zariadenia a internetové pripojenie) nevyhnutného pre dištančné vzdelávanie.

Rodičia ako najväčšie problémy dištančného vzdelávania uviedli nedostatok socializácie detí (kontakt so spolužiakmi, kontakt s učiteľmi), nedostatok aktivity (strata návykov, absencia krúžkov, nedostatok pohybu) a problémy s učením (nedostatok motivácie, sústredenia sa, únava).

Online prieskum bol zameraný na rodičov detí na druhom stupni ZŠ alebo v prvom stupni 8-ročných gymnázií a zber dát prebiehal vo februári 2021. 

Vzhľadom na to, že viac ako tri štvrtiny detí – napriek absolvovaniu hodín informatiky – nezvládajú základné úlohy ako inštalácia webkamery či pripojenie sa na videohovor, bude potrebné tieto praktické zručnosti na školách viac rozvíjať. Prieskum taktiež ukázal, že mnohé školy neboli schopné poskytnúť rodičom dostatočné informácie o nevyhnutnom vybavení pre funkčné dištančné vzdelávanie alebo poskytovať podporu pri problémoch s online pripojením, ktorým deti čelili. Toto poukazuje na potrebu poskytnúť učiteľom školenia a potrebné vybavenie na úspešné zvládanie dištančného vzdelávania.

Okrem súladu so spomínanými výsledkami prieskumov OZ Rodičia.sk, analýza IVO navyše potvrdzuje relevantnosť odporúčaní nášho združenia z novembra 2020 prezentovaných verejnosti a zástupcom štátnej správy, kde sme zdôrazňovali, že:

  1. Vzdelávanie na diaľku nevie nahradiť školy
  2. Správne nastavenie dištančného vzdelávania treba hľadať na lokálnej úrovni
  3. Na dištančné vzdelávanie sa treba dlhodobo a systematicky pripravovať
  4. Myslime na tých najslabších
  5. Bez moderných technológií a kompetencií to nezvládneme

Ďakujem autorom tohto prieskumu za cenné poznatky a pevne veríme, že prispejú k uvedomeniu si, aká vysoká je cena za zatvorené školy pre rodičov, firmy a spoločnosť a samozrejme aj fakt, že bez intenzívnej digitalizácie riskuje Slovensko nielen postupné zaostávanie ekonomiky, ale aj školstva a vážne prehlbovanie sociálnej nerovnosti.

Matej Stuška