Krajina v pandémii potrebuje funkčnú vládu – ukončite spory a riešte reálne problémy

Vládni predstavitelia posledné týždne namiesto riešenia vážnych zdravotných, ekonomických a sociálnych problémov obyvateľov Slovenska mrhajú svojim časom a energiou na riešenie politických sporov. Spoločnosť je pritom v náročnej situácií – vyčerpaná bojom s pandémiou a vzhľadom na konečne pomaly sa zlepšujúcu sa epidemickú situáciu netrpezlivo očakávajúca uvoľňovanie opatrení a postupný návrat do života. Všetci vedia, že krajina by sa mala riadiť COVID AUTOMATOM, ale prax ukazuje, že to tak nie je a preto buď čakajú na plán vlády o uvoľňovaní opatrení alebo už naopak vôbec na nič nečakajú, pretože na opatrenia rezignovali. Príkladom môže byť školstvo, kde napriek platným pravidlám sú v tých istých lokalitách niektoré školy a škôlky otvorené pre celé ročníky a iné len pre definovaný prednostný okruh rodičov zmysle Uznesenia vlády SR z 28. februára 2021. Epidemicky to nedáva logiku, ale je to tak.

Ako ukázal aj reprezentatívny prieskum nášho združenia vo februári, verejnosť aj rodičia chcú vidieť deti v školských laviciach. Podporovali prednostné očkovanie učiteľov a sú pripravení rešpektovať hygienické pravidlá. Pandémia a opatrenia vlády ich uväznili doma a okrem súvisiaceho psychologického tlaku čelia tvrdým sociálno-ekonomickým dopadom (viď obrázky nižšie). 

Preto zodpovedných vo vláde, v parlamente a vo vedení štátnych inštitúcií vyzývame:

1. Prijímajte potrebné rozhodnutia a preberte za ne zodpovednosť
Orgány štátnej správy, sa musia zhostiť svojich úloh a prebrať plnú zodpovednosť za navrhovanie praktických riešení a ich následnú rýchlu a účinnú implementáciu. Zbavovanie sa zodpovednosti za rozhodnutia a ich prenášanie na iných, ako aj neschopnosť a neochota spolupracovať, spolu s neprehľadnou a konfrontačnou komunikáciou podkopávajú dôveru občanov v štátne inštitúcie a celé vedenie krajiny počas pandémie.

2. Spolupracujte s  odborníkmi a ich odporúčania včasne a účinne zavádzajte do praxe
Viac ako tri týždne po niekoľkodňovom stretnutí vlády SR s vedcami a odborníkmi nebola väčšina z navrhovaných opatrení implementovaná. Pandémia pritom spôsobila komplexné problémy, ktoré môžu politici vyriešiť iba spoločne s odborníkmi na všetky aspekty fungovania spoločnosti – t. j. odborníkov v oblasti medicíny, verejného zdravia, ekonomiky, sociológie, atď. Dôkazom toho sú mnohé krajiny, ktorým sa vďaka tomuto „holistickému“ prístupu darí zvládať pandémiu výrazne lepšie ako Slovensku. Buď sa odporúčaniami odborníkov riaďme, alebo neplytvajme ich časom.  

3. Zabezpečte systematický a zodpovedný návrat detí do škôl a na ihriská
Vychádzajúc z odporúčaní odborníkov a rešpektujúc epidemickú situáciu v regiónoch žiadame o stanovenie jasného systému pre návrat detí do škôl a pravidiel pre obnovenie športových a iných záujmových aktivít deti a mládež. Vedenie škôl, ich zriaďovatelia, ale aj rodičia a deti musia presne vedieť kedy, za akých okolností, a ako majú školy otvárať. To platí aj pre záujmové aktivity detí, najmä tie exteriérové, ktoré pri rešpektovaní hygienických opatrení nepredstavujú takmer žiadne riziko, avšak pre duševné a fyzické zdravie deti sú nesmierne dôležité. Návrat detí a mladých ľudí k prezenčnému vzdelávaniu a športovým aj voľnočasovým aktivitám musí byť spoločnou prioritou! Dlžíme im to ako rodičia, ako starí rodičia, ako spoločnosť.

Ako už dávnejšie upozornil odborník na tropickú medicínu a infektológiu, profesor Vladimír Krčméry, koronavírus nie je jedinou pandémiou, ktorá v súčasnosti ohrozuje naše deti. „Nemôžeme prehliadať ďalšie štyri epidémie spôsobené obmedzeným chodom škôl. Konkrétne epidémiu depresie, epidémiu závislosti na internete, epidémiu vedomostnej a sociálnej deprivácie a epidémiu detskej obezity.“              

A nezabúdajme na to, že rovnako ťažko to znášajú rodičia, ktorí toto obdobie s deťmi strávili doma. Navyše ich čaká obdobie, kedy budú musieť znášať všetky dôsledky tejto pandémie a snažiť  sa s nimi vysporiadať.

Zostaňme preto prosím všetci zodpovední a nezmarme deťom šancu na návrat do kolektívov!