Najprv vytvorme podmienky pre voľnočasové aktivity detí, potom riešme finančné príspevky

Podpora voľnočasových aktivít detí v SR je dlhodobo slabá. Na školách chýba potrebná infraštruktúra a podpora pedagógom, ktorí by sa deťom venovali. Aktivity preto ponúkajú najmä ZUŠ, súkromné športové kluby a nadšenci. Vláda SR chce tento stav zmeniť aplikáciou, ktorá bude manažovať systém dotácii. Zdá sa to byť príklad problému riešeného od konca.

V priebehu necelého týždňa v máji schválila vláda SR aj NRSR v rámci svojich opatrení na podporu rodín s deťmi aj návrh na zriadenie príspevku na financovanie voľnočasových aktivít pre deti. Bude mať hodnotu 60€ mesačne pre každé dieťa vo veku 5 až 18 rokov. Je chvályhodné, že vláda chce pomôcť rodinám s deťmi podporou ich účasti na pohybových, umeleckých a iných záujmových aktivitách. Na tom, aké dôležité sú tieto aktivity pre vývoj detí sa zhodujú všetci kompetentní, vrátane rodičov a širokej verejnosti (graf 1), nehovoriac o tom, že pre mladistvých sú práve tieto aktivity korením ich života. Môžu si ich väčšinou sami vyberať, objavovať a realizovať v nich svoje nadanie, zabávať sa a dosahovať úspechy, ktoré ich napĺňajú. Krajiny s moderným školstvom im preto venujú veľkú pozornosť a dbajú na to, aby boli dostupné pre maximum detí a boli integrálnou súčasťou vzdelávacieho procesu.

Vzhľadom na to, že vláda SR riešila ochranu detí počas pandémie zákazom voľnočasových aktivít, môžeme toto opatrenie chápať aj ako snahu o kompenzáciu škôd spôsobených na ich fyzickom a duševnom zdraví. Vyriešia ale naše problémy finančné poukážky?   

Graf 1: Priority verejnosti vo vzťahu ku školám

(Vzorka 1005 respondentov, január 2022, 2muse, s.r.o.)

Problémom je najmä dostupnosť aktivít, nie len cena

Združenie OZ Rodičia.sk sa už od jari 2021 aktívne zasadzuje o to, aby boli krúžky a voľnočasové aktivity dostupné najmä na školách, pretože to považujeme za samozrejmé z hľadiska praktického aj finančného. Túto požiadavku nám v prieskumoch potvrdili aj rodičia z celého Slovenska, ktorí si uvedomujú nesmierny význam týchto aktivít pre rozvoj svojich detí a na druhej strane poznajú prekážky, ktoré im bránia tieto potreby detí napĺňať. Tých je však niekoľko a okrem financií je to najmä ich vzdialenosť od bydliska, problémy s logistikou a časové možnosti rodiča. Zvlášť aktivity pre deti v predškolskom veku a pre deti navštevujúce ZŠ by teda jasne mali byť koncertované na školách. Staršie deti už potom majú potrebnú mieru samostatnosti, pokiaľ v danej oblasti funguje hromadná doprava.

Schválený návrh ministerstva financií má zjavnú ambíciu riešiť iba jeden z problémov voľnočasových aktivít detí, ale nerieši ten zásadný – a tým je dostupnosť týchto aktivít a ich manažment. Podľa nás majú tieto aktivity logicky manažovať najmä škola a obce ako ich zriaďovatelia, pretože túto kompetenciu v zmysle legislatívy majú a dostávajú na to financie. Preto sme od roku 2021 presadzovali potrebu masívnych investícii do školskej pohybovej infraštruktúry, ideálne z Plánu obnovy a odolnosti, a všeobecnú zmenu prístupu k pohybu a športu na školách. Našu iniciatívu podporilo už 27 organizácií, vrátane ZMOS, Únie miest, Združenia telocvikárov či Asociácie základných škôl. Rovnako to platí pre umelecké a iné aktivity, ale my sme sa zatiaľ zameriavali na pohyb vzhľadom na dramatické zdravotné dopady izolácie detí v SR počas pandémie.

Chválim preto snahu podporiť deti a ich rodičov, ale domnievam sa, že riešime problém zo zlého konca a zrejme aj neefektívnym spôsobom.

Graf 2: Bariéry návštev športových krúžkov, aktivít

(Vzorka grafu 403, jún 2021, 2muse, s.r.o.)

Revolučné opatrenia vyžadujú dôslednú prípravu

Začať debatu o podpore voľnočasových aktivít detí a mládeže tým, že vytvoríme novú aplikáciu a nebodaj nový úrad znie tak, že skutočným zámerom je tá aplikácia a ten úrad, nie služba deťom a rodičom. Na Slovensku je v školstve nedostatok financií, chýbajú učitelia a manažéri a naviac vôbec nemáme dobré skúsenosti s aplikáciami štátu. Tie totiž vyžadujú okrem dobrej IT realizácie aj významnú personálnu podporu na manažment a komunikáciu s užívateľmi. V tomto momente by preto podľa môjho názoru bolo potrebné:

  1. Návrh na poukážky principiálne prehodnotiť – vrátiť na prepracovanie
  2. Zadefinovať jasné ciele systému podpory
  3. S dotknutými stranami pomenovať hlavné prekážky pre dosiahnutie daných cieľov
  4. Identifikovať nástroje na odstránenie týchto prekážok s ohľadom na miestne podmienky
  5. Definovať efektívne metódy podpory týchto nástrojov a ich kontroly zo strany štátu

Je neakceptovateľné, aby sa reformná zmena v hodnote skoro pol miliardy eur ročne riešila opatrením ministra financií bez diskusie s dotknutými stranami a obídením legislatívnych pravidiel štátu. Základom úspešného opatrenia je počúvanie pripomienok odborníkov z praxe. Tu sú to určite učitelia a manažment škôl, obce ako zriaďovatelia a správcovia škôl, pedagógovia zo ZUŠ, CVČ, tréneri z klubov, a potom rodičia a samotní žiaci.

Aplikácia nemôže vyriešiť problém, ak sme ho ani nepomenovali

Na Slovensku bohužiaľ nemáme zodpovedané základné otázky. Jednou z takých otázok je otázka o delení a realizácii aktivít formou krúžkov na školách a mimo školy v špecializovaných zariadeniach. Chceme u mládeže podporovať ich zdravý vývin, všestrannosť, objavovanie talentu, slobodu, socializáciu a inklúziu v komunitách, alebo z nich chceme od ranného detstva robiť profesionálov s úzkou špecializáciou? Sú našim vzorom drezúrované detské gymnastky alebo všestranní športovci? Jeden husľový virtuóz svetového formátu alebo školská kapela na každej škole? Čo je v tejto oblasti náš verejný záujem, na ktorý sa máme spoločne vyzbierať?

Možno nie sme schopní nájsť zhodu ani na tieto základné otázky a neostane nám nič iné, ako to ponechať na tzv. „trh so záujmovými aktivitami“ a rodičom naozaj len pomôcť s financiami. Aj v tom prípade však stojí za dôkladné zváženie ako možno túto podporu vyriešiť tak, aby bola transparentná, adresná a pre všetkých aktérov (rodičia, štát, poskytovatelia) praktická. Povinnosti spočívajúce v potvrdzovaní účasti a hodnotení každej jednej aktivity dieťaťa pomocou nejakej aplikácie si ako rodič neviem predstaviť. Ak tam navyše hrozia sankcie za nesplnenie si povinnosti, považujem to za extrémne demotivujúce a zároveň za jasný signál, že toto nie je správne riešenie. My potrebujeme priniesť aktivity k deťom, čiže do škôl a do ich blízkeho okolia. Na to sa sústreďme.    

Matej Stuška
výkonný riaditeľ