Stanovisko Rodičia.sk k návrhu poslancov zvýšiť počet hodín telesnej výchovy na školách

Dňa 24. 2. 2023 predložila skupina poslancov pod vedením splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport, Karola Kučeru, poslanecký návrh na zmenu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorým pridávajú do zákona ustanovenia týkajúce sa vyučovania telesnej a športovej výchovy.

Okrem toho, že by bol tento predmet po prvýkrát v zákone konkrétne popísaný, hlavnou zmenou v praxi by bolo zvýšenie minimálneho rozsahu výučby tohto predmetu na 3 vyučovacie hodiny týždenne pre základné školy
(s výnimkou pre školy s menej ako 5 triedami) a 2 vyučovacie hodiny pre stredné školy. 

K tomuto návrhu uvádzame v mene nášho združenia nasledované:

Združenie Rodičia.sk vydalo dňa 1.7.2021 Spoločné vyhlásenie organizácií pôsobiacich v oblasti športu, vzdelávania, podnikania, a podpory a ochrany zdravia detí a mládeže pod názvom „Pohyb a šport patrí k deťom, patrí do škôl!, ktorým sa pokúsilo v období po 2. vlne pandémie, a súvisiacej izolácie detí a mládeže, poukázať na akútny problém absencie pohybu a športu na slovenských školách a v životoch mládistvých všeobecne. 

S odkazom na miestne i svetové zdroje, ktoré opisovali zlý a neustále sa zhoršujúci stav zdravia a fyzickej kondície detí na Slovensku, sme žiadali všetky kompetentné inštitúcie o bezodkladné riešenie tohto problému. Návrh zvýšiť podiel telesnej výchovy na minimálne 3 vyučovacie hodiny týždenne pre všetky deti na ZŚ a SŠ; koncentrovať záujmové pohybové aktivity do škôl; a rovnako bezodkladne investovať do školskej športovej infraštruktúry zdroje z európskych a slovenských verejných zdrojov podporilo 27 organizácii (viď horeuvedený dokument). 

Reprezentatívny celoslovenský prieskum v roku 2021 navyše potvrdil, že aj široká verejnosť a rodičia naprieč krajinou si sú problému vedomí, vnímajú pohyb a šport ako jeden z jeho kľúčových aspektov a očakávajú od školského systému riešenia, vrátane navýšenia hodín telesnej výchovy na minimálne 3 vyučovacie hodiny týždenne.  

Vďaka komunikácií s väčšinou dotknutých organizácií a ich zástupcov sme si plne vedomí, že pre niektoré školy bude navýšenie počtu hodín TV veľká výzva, pretože trpia nedostatkom kvalifikovaných učiteľov a/alebo aj chýbajúcou pohybovou infraštruktúrou. Keďže však v praxi na školách neevidujeme dostatočnú iniciatívu štátnych orgánov a samospráv na odstránenie tohto  deficitu, vnímame snahu o zakotvenie 3h telesnej výchovy týždenne do legislatívy ako silný motivačný impulz pre všetky zúčastnené strany. Je pre nás sklamaním, že ani devastačný vplyv izolácie detí na ich zdravie počas pandémie v rokoch 2020 až 2022 nebol pre štátne orgány dostatočným impulzom na to, aby tému telesnej výchovy a pohybu na školách povýšila na jednu z priorít. Na konci dňa totiž nie sú len v prospech zdravia dotknutých detí, ale spoločnosti ako celku – ignorovanie tohto problému je časovanou bombou pre náš zdravotný systém ako i celú ekonomiku. 

Aj keď by sa podľa nášho názoru dôležité zmeny v učebnom pláne nemali realizovať cez poslanecké návrhy, ale buď cez vládne návrhy pripravené odborníkmi a po konzultácii s verejnosťou, prípadne na základe rozhodnutia jednotlivých škôl, chápeme túto iniciatívu ako snahu o kompenzovanie dlhodobého zlyhania štátu v tejto oblasti. Táto téma už bola predmetom odborných konzultácií a konferencií s jasným záverom – urýchlene zvýšiť počet hodín telesnej výchovy na školách s cieľom čo najskôr dosiahnuť úroveň 1h denne. Ako rodičia preto vítame návrh poslancov NRSR a veríme, že všetky dotknuté strany nájdu ambiciózne, ale zároveň aj akceptovateľné legislatívne riešenie. Meškáme totiž nielen voči európskym a slovenským strategickým záväzkom, ale najmä voči našim deťom a mládeži.  

Vnímanie významu pohybu a športu pre zdravie detí a mládeže verejnosťou

Užitočné odkazy použité pri tvorbe stanoviska v roku 2021:
(1) Rodičia.sk a 2MUSE, Prieskum názorov populácie a rodín s deťmi do 18r. – deti a šport, jún 2021
(2) https://www.sdia.sk/o-nas-aktuality/79/obezita-v-detskom-a-adolescentnom-veku-v-case-pandemie-covid-19/
(3) https://www.olympic.sk/clanok/pohybove-schopnosti-deti-vysledky-testovania-ziakov
(4)https://www.researchgate.net/publication/332037845_Trends_in_overweight_and_obesity_prevalence_among_school-aged_children_in_Slovakia_from_2006_to_201
(5) https://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0006/372426/WH14_COSI_factsheets_v2.pdf
(6)https://www.researchgate.net/publication/339201921_Novy_europsky_vyskum_o_detoch_a_internete_v_19_krajinach_EU_Kids
Online_2020_Slovenska_republika

(7) https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/2038d34a-3adf-421e-9780-63d2968c08c5
(8) https://www.akademiamatejatotha.sk/clanok/o2-sportova-akademia-mateja-totha-prinasa-dobr
(9) http://www.savp.sk/odporucanie_pre_pohybovu_aktivitu_deti_a_mladeze.html