Základné obmedzenia pre školské bufety sú konečne realitou

Sortiment v školských bufetoch, ktorý bol často predmetom sporov  a hádok na pôde slovenských škôl, dostal svoje prvé základné hranice. Do platnosti totiž vstúpila 15. marca 2023 Vyhláška ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, na ktorej participoval aj Úrad verejného zdravotníctva SR. 

Info ÚVZ: https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=5594:zmeny-v-kolskych-bufetoch&catid=56:tlaove-spravy&Itemid=62
Správa NCZI – Obezita sa stala vážnym problémom aj na Slovensku 

V mene nášho združenia Rodičia.SK uvádzame k téme nasledovné:  

„OZ Rodičia.sk oceňuje, že kompetentné orgány verejnej správy konečne nastavili pre školské bufety hranice týkajúce sa ich sortimentu a zareagovali tak na neustále sa zhoršujúci zdravotný stav dnešnej generácie detí a mládeže, ktorý nevyhnutne súvisí s ich životosprávou. Nakoľko rodičia na Slovensku vo väčšine prípadov nemajú žiadny dosah na sortiment tovarov v bufetoch na školách, je nevyhnutné, aby existovala garancia, že tieto produkty nie sú pre deti nevhodné, prípadne škodlivé. Doterajšiu prax, kedy tržby v bufetoch boli nadradené ochrane zdravia detí, považujeme za neprijateľnú a nezodpovednú. 

Keďže časť rodičov prítomnosť bufetov na školách víta, ale časť je zásadne proti, mali by o prítomnosti bufetov na školách rozhodovať členovia Rady školy, prípadne samotní rodičia napr. prostredníctvom hlasovania na Edupage. Z pohľadu sortimentu následne platí, že pokiaľ máme ako spoločnosť zhodu na potrebe podpory zdravého vývoja detí a mládeže, či už z pohľadu ich individuálneho blaha alebo udržateľnosti nášho verejného zdravotného systému, považujeme za neakceptovateľné, aby sa práve na pôde školy žiakom ponúkali potraviny, ktoré sú pre ne nevhodné, škodlivé, prípadne negatívne ovplyvňujú ich schopnosť sa plnohodnotne vzdelávať.     

Preto navrhujeme, aby bol navrhnutý podiel pre „cukrovinky, slané zemiakové lupienky, krekry či tyčinky“ v sortimente bufetov ponechaný len na prechodné obdobie a od 1.9. 2023 znížený na 0% , pretože tieto potraviny nie sú pre deti a mládež vhodné a dodržiavanie tohto kritéria nie je v praxi možné kontrolovať. Každý rodič musí mať istotu, že priestor školy je pre jeho dieťa bezpečný a prospešný, nie naopak. Škola má byť priestor vzdelávania a rozvoja detí a mládeže poskytujúci pozitívne vzory a budujúci správne návyky. Dávame však zároveň na zváženie, aby bola aplikovaná iná miera ochrany pre žiakov základných a stredných škôl, nakoľko majú iné stravovacie potreby a mieru samostatnosti pri nakupovaní.“ 

Rovnako, ako každá regulácia, aj táto musí byť do budúcna predmetom odborných debát, aby reagovala na praktické skúsenosti a nové poznatky. Zároveň je tento predpis pekným príkladom legislatívy, ktorá by mala reflektovať lokálne preferencie a mala by dávať možnosť dotknutej skupine (rodičia nezaopatrených detí navštevujúcich dotknutú školu), aby v rámci definovaných hraníc hľadali pre seba a svoje deti to najlepšie riešenie.