Večný nedostatok miest v škôlkach – čo s tým?

Nedostatok kapacít v škôlkach v slovenských mestách je jedným z exemplárnych príkladov nedostatočne fungujúcich verejných služieb, ktoré každý rok robia tisícom rodičov vrásky na čele. Najvypuklejší je tento problém v Bratislave a Košiciach. Aké kroky by mali podniknúť samosprávy a ako majú túto situáciu riešiť rodičia?

Správy o tom, že do škôlok sa nepodarilo prijať všetky deti, ktoré o to žiadali počúvame so železnou pravidelnosťou azda viac ako 15 rokov. Kým väčšina ľudí tieto správy už asi ani nevníma, rodičia ich vnímajú veľmi citlivo. Je to totiž vždy obraz verejnej správy a jej záujmu o rodičov a ich požiadavky. Najmä tí rodičia, ktorí mali problém pre svoje deti nájsť miesto v materskej škole, ostávajú rozčarovaní, nahnevaní, a dlho im ostáva pachuť v ústach. Najmä ak musia pre nedostatok kapacít voziť svoje dieťa do inej mestskej časti či obce, ostať s ním aj po rodičovskej dovolenke doma, či investovať nedobrovoľne do súkromného zariadenia. 

Tento problém je asi najvypuklejší v Bratislave, ktorá má dlhodobo najvyšší prírastok obyvateľov, avšak investície do verejnej infraštruktúry v nej dlhé roky úplne absentovali. Zvyčajným argumentom bol nedostatok financií spôsobený tým, že Bratislavský kraj vzhľadom na svoju štatistickú úroveň „bohatstva“ nemal nikdy nárok na čerpanie zdrojov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Obyvatelia hlavného mesta však úplne pochopiteľne vždy očakávali, že minimálne pre deti z rodín s trvalým pobytom v Bratislave predsa verejná materská škola musí byť garantovaná po dovŕšení veku 3 rokov. Očakávali a stále očakávajú, že keď mesto, resp. ich mestská časť vie o ich dieťati, presne musia vedieť dátum dovŕšenia veku 3 rokov a teda potreby nastúpiť do škôlky. Zjavne tomu tak ale nie je. Zároveň však treba uznať, že mestské časti Bratislavy čelia prílevu detí z okrajových častí mesta a blízkych obcí, kde škôlky nie sú, prípadne sú hlboko poddimenzované, alebo rodičia chcú mať deti bližšie miestu svojej práce. Tomu sa v dobe, kedy rodičia často pracujú do večerných hodín, nemožno vôbec čudovať.  

Veľmi pekne si vývoj tohto fenoménu môžeme ilustrovať na mestskej časti Karlova Ves. Podobne ako zvyšok Bratislavy zažívala od roku 2008 prudký nárast dopytu po verejných materských školách, ktorý sa pokúšala uspokojiť v rámci 8 materských škôl vo svojej pôsobnosti.

Počet nevybavených žiadostí a počet prijatých detí mladších ako 3 roky v Karlovej Vsi 2007 do 2021

Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR
Poznámka: Rodičia dávajú prihlášky zásadne na viacero materských škôl    

Vďaka údajom dostupným v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ktoré ponúka štatistiky o počte nevybavených žiadostí a počte prijatých detí mladších ako 3 roky, je od roku 2008 jasne vidieť postupný nárast nevybavených žiadostí a pokles prijatých detí pod 3 roky. Aj keď sú tieto údaje pomerne povrchné a neúplné (rodičia dávajú prihlášky na 2 až 3 materské školy v rôznych častiach mesta), dá sa z nich vypozorovať základný trend. Problém kulminoval v roku 2013, kedy už každá škôlka v Karlovej Vsi evidovala nevybavené žiadosti, pričom dokopy ich bolo len v tejto mestskej časti 297. Mestská časť však zareagovala otvorením novej škôlky v roku 2014 a následne aj v roku 2015, čo sa okamžite pozitívne prejavilo v praxi a dnes sa škôlky v Karlovej Vsi začínajú opäť blížiť k prijatiu takmer všetkých detí, čo je skvelé. Bohužiaľ, nie všetky mestské časti sa môžu pochváliť tým, že nárast dopytu zvládli a majú ho pod kontrolou. Čo je horšie, tie časti mesta, ktoré problém systematicky neriešili, zažili v roku 2021 po zavedení povinnej predškolskej výchovy rok pred nástupom do školy absolútny kolaps. Škôlky vtedy zaplnili 5-ročné deti z celého okolia a rodičom 3-ročných detí najmä v centre Bratislavy vtedy ostali len oči pre plač. Mohli sa rozhodnúť, ktorí z rodičov ostane s dieťaťom doma, alebo do ktorej súkromnej škôlky, ktoré si mesačne pýtajú minimálne 400 €, svoje dieťa umiestnia. Toto sú momenty, ktoré by žiadny rodič nemal vo fungujúcej krajine zažiť. Vtedy sa rodičia sami seba pýtajú, či sú neviditeľní, či všetky tie vyplnené formuláre za 3 roky života ich potomka nikto neeviduje, alebo načo vlastne platia dane. Ak navyše dodatočne zistia, že ich dieťa nedostalo miesto v miestnej škôlke na úkor dieťaťa z inej časti mesta alebo dokonca mimo Bratislavy, miera hnevu a frustrácie je absolútna. Dôsledkom je následne často závisť medzi rodičmi či zbytočné konflikty rodičov a škôlok, ktoré zbytočne nabúravajú dobré vzťahy v komunite.

Štatistiky materských škôl jednotlivých mestských častí Bratislavy v roku 2021

Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR  

Od roku 2021 pribudli v štatistikách CVTI SR aj údaje o počte žiadostí o prijatie a počet nevybavených žiadostí podľa veku. Bohužiaľ, štatistiky zjavne evidujú žiadosti duplicitne, neobsahujú počet detí prijatých a neuvádzajú, ktoré žiadosti sú od miestne príslušných rodín a ktoré nie. Samosprávam by to určite pomohlo v plánovaní svojich služieb občanom a rodičia by sa tiež vedeli lepšie na tento dôležitý moment pripraviť (údaje za 2022 by mali byť dostupné k 15.9.2022).

Aké z toho celého plynú ponaučenia?

Odporúčania pre zriaďovateľov – samosprávy:

  1. Samosprávy si musia byť vedomé svojej povinnosti mať kapacity pripravené pre nových škôlkarov. Pre rodičov a ich deti je to nesmierne dôležitý moment a zlyhanie samosprávy je zásadným zásahom do kvality ich života.
  2. Pracovať s dátami, ktoré majú k dispozícií a pripravovať svoje kapacity vopred. Majú na to 3 roky a v prípade povinnosti splniť predškolskú dochádzku 5. To je dosť času na vybudovanie nových kapacít, prípadne zabezpečenia náhradného riešenia. Pri narodení dieťaťa vieme, že o 3 roky bude chcieť ísť s 80% pravdepodobnosťou do škôlky a jeho rodič pracovať (pri 4-ročných deťoch s 95% pravdepodobnosťou).
  3. Viesť si podrobnejšiu evidenciu, ktorá pomôže pri tvorbe verejnej politiky v tejto oblasti a zverejňovať ich. CVTI a iné organizácie by mali k dispozícii kvalitnejšie dáta a následne aj ústredná štátna správa, verejnosť atď.
  4. Kompenzovať rodičom s trvalým pobytom v danej obci (minimálne rok, prípadne 2) vzniknuté náklady v prípade, ak pre ich dieťa nemajú pripravené miesto v materskej škole. Napr. formou finančnej kompenzácie rozdielu medzi súkromnou a štátnou škôlkou, aby mal každý rodič rovnaké a spravodlivé podmienky pri umiestňovaní dieťaťa v predškolskom zariadení.

Odporúčania pre rodičov:

  1. Myslite na tieto dôležité aspekty rodičovstva už pri výbere lokality na bývanie. Ak premýšľate, kam sa s rodinou nasťahujete, presvedčte sa, aké kvality a kapacity verejných služieb daná obec či mestská časť má.
  2. Sledujte pomery vo vašej lokalite na stránke Centra vedecko-technických informácií SR, prípadne komunikujte s rodičmi v okolí a zástupcami miestneho úradu.
  3. Ak žijete v lokalite, ktorá má zjavne problém, komunikujte o tom s poslancami v miestom zastupiteľstve a dožadujte sa včasných krokov. V ideálnom prípade buďte ako komunita nápomocní svojej samospráve pri riešení problému. 
  4. Ak Vaše dieťa do škôlky neprijmú aj napriek dostatočným kapacitám, určite využite možnosť sa voči rozhodnutiu odvolať a skontrolujte, či miesto v miestnej materskej škôlke nebolo pridelené niekomu, kto nemá u vás v obci trvalý pobyt. V takom prípade sa dožadujte nápravy.   

Odporúčania pre štát a jeho inštitúcie:

  1. Kompetentné orgány štátnej správy musia dohliadať na to, aby tieto služby boli vo všetkých kútoch Slovenska zabezpečené. Rovnako ako dostupnosť materských škôlok zároveň treba bezodkladne začať riešiť tému jaslí, ktoré sa za posledných 30 rokov takmer úplne vytratili, čím dramaticky komplikujú matkám skorší návrat po pôrode do pracovného a spoločenského života, nehovoriac o vplyve na slovenské hospodárstvo, zápasiace s nedostatkom pracovnej sily.
  2. Centru vedecko-technických informácií SR by malo mať k dispozícii kvalitnejšie štatistiky, aby boli pre úrady a verejnosť skutočne čitateľné a jasné. V tomto prípade by malo žiadať k štatistikám aj upresňujúce údaje, v rámci zákonných možností, aby nedochádzalo k duplicite a aby napríklad okrem počtu neprijatých detí informovali aj o počte detí prijatých. Momentálne sú údaje mätúce a teda aj neobjektívne.

Posledné roky radi debatujeme o tom, ako udržať šikovných ľudí doma, prípadne ako prilákať úspešných profesionálov späť na Slovensko. Jedna rada pre kompetentných – ak u nás nebudú fungovať tieto základné služby pre rodičov, mnohí rodičia budú naďalej zvažovať alternatívy pre budúcnosť svojich rodín v zahraničí. Ak totiž nefungujú tieto kľúčové verejné služby pre rodiny, ako potom reálne asi vyzerajú tie ostatné, ako napríklad funkčnosť verejného zdravotníctva…

Matej Stuška a Martina Vráblik Solčányiová

Štatistiky materských škôlok v Bratislave podľa mestských častí

Rok 2021 – Bratislava – Karlova Ves – Materské školy

Materská školaKapacita MŠPočet prijatých detí mladších ako 3 rokyPočet žiadostí spoluPočet nevybavených žiadostímladšie ako 3 ročné nevybavené3 ročné nevybavené4 ročné nevybavené
Adámiho 1188092155100
Borská 41501839441
Dúbravská cesta 14558500000
Kolískova 14150000000
Ladislava Sáru 38809713571
Majerníkova 111750113298201
Majerníkova 60660666420
Pod Rovnicami 1880495500
Staré grunty 330419310000
Suchohradská 3920497700
Ľudovíta Fullu 12110190141301
CELKOM1103197209851434

Zdroj: CVTI SR; pozn.: 5-ročné deti nie sú zahrnuté, je ich minimum nevybavených a majú povinnú predškolskú dochádzku. V sumárnych štatistikách CVTI sa dané údaje nachádzajú (viď excel).

Bratislava – Staré Mesto – Materské školy 2021

Mestská časťKapacita MŠPočet prijatých detí mladších ako 3 rokyPočet žiadostí spoluPočet nevybavených žiadostímladšie ako 3 ročné nevybavené3 ročné nevybavené4 ročné nevybavené
Bernolákova 2716/122021191441
Beskydská 7400463210
Blumentálska 1640034166100
Brnianska 474105141111710
Búdková 2153089281387
Cintorínska 7669/7486300000
Dostojevského rad 12612300000
Drotárska cesta 4822150000
Ferienčíkova 1238030174103
Gajova 211478370000
Gorazdova 11348270000
Gorazdova 611001127700
Grösslingová 488201124723159
Heydukova 25570410000
Javorinská 9831717700
Jozefská 4202100000
Karadžičova 5180064281990
Kozia 25606330000
Kuzmányho 9590120349205
Kysucká 7691/4474180000
Lazaretská 9495420000
Malá 6340259450
Myjavská 22340439810
Nedbalova 4880813815185
Palisády 511200774012213
Panenská 4302150000
Podjavorinskej 132053467237
Pribinova 196613350000
Tabaková 10600109322228
Timravina 6800949810
Ulica 29. augusta 6721906215389
Vazovova 16600120150150
Špitálska 49380632200
Šulekova 351160117322570
Úprkova 3817340000
CELKOM206976197954121324567

Zdroj: CVTI SR; pozn.: 5-ročné deti nie sú zahrnuté, je ich minimum nevybavených a majú povinnú predškolskú dochádzku. V sumárnych štatistikách CVTI sa dané údaje nachádzajú (viď excel).

Bratislava – Podunajské Biskupice – Materské školy 2021

Materská školaKapacita MŠPočet prijatých detí mladších ako 3 rokyPočet žiadostí spoluPočet nevybavených žiadostímladšie ako 3 ročné nevybavené3 ročné nevybavené4 ročné nevybavené
Dudvážska 61001630000
Estónska 5207/3304023093442326
Komárovská 58560585217278
Linzbothova 9847/181190301150435849
Padlých hrdinov 8221110000
Staromlynská 51380295410
CELKOM639269230010810983

Zdroj: CVTI SR; pozn.: 5-ročné deti nie sú zahrnuté, je ich minimum nevybavených a majú povinnú predškolskú dochádzku. V sumárnych štatistikách CVTI sa dané údaje nachádzajú (viď excel).

Bratislava – Ružinov – Materské školy 2021

Materská školaKapacita MŠPočet prijatých detí mladších ako 3 rokyPočet žiadostí spoluPočet nevybavených žiadostímladšie ako 3 ročné nevybavené3 ročné nevybavené4 ročné nevybavené
Bancíkovej 217901806348150
Borodáčova 2800161110365118
Chlumeckého 121380943719126
Exnárova 6145015210407133
Kostlivého 19300220000
Medzilaborecká 41920217175537235
Miletičova 3716702962241515147
Mlynské Nivy 12332150000
Mlynské nivy 44/C35036199100
Pavlovičova 355067209101
Piesočná 212201945733240
Pivonková 933714263179315851
Prešovská 282380292178778018
Sečovská 3402400000
Stálicová 228003402599212430
Stálicová 21543402599212430
Velehradská 241641243166134280
Vlčie hrdlo 501449740000
Západná 21800231177787618
Šumavská 34808310000
Šťastná 261200203102464214
CELKOM277427365422677131062381

Zdroj: CVTI SR; pozn.: 5-ročné deti nie sú zahrnuté, je ich minimum nevybavených a majú povinnú predškolskú dochádzku. V sumárnych štatistikách CVTI sa dané údaje nachádzajú (viď excel).

Bratislava – Vrakuňa – Materské školy 2021

Materská školaKapacita MŠPočet prijatých detí mladších ako 3 rokyPočet žiadostí spoluPočet nevybavených žiadostímladšie ako 3 ročné nevybavené3 ročné nevybavené4 ročné nevybavené
Bodvianska 4158114676283810
Kaméliová 102650173292153
Kríková 2016801143515135
Priehradná 20B232210000
CELKOM6143454140645618

Zdroj: CVTI SR; pozn.: 5-ročné deti nie sú zahrnuté, je ich minimum nevybavených a majú povinnú predškolskú dochádzku. V sumárnych štatistikách CVTI sa dané údaje nachádzajú (viď excel).

Bratislava – Nové Mesto – Materské školy 2021

Materská školaKapacita MŠPočet prijatých detí mladších ako 3 rokyPočet žiadostí spoluPočet nevybavených žiadostímladšie ako 3 ročné nevybavené3 ročné nevybavené4 ročné nevybavené
Cádrova 15620703918136
Jeséniova 61123088629389
Kalinčiakova 12760203179478737
Legerského 1887011873241831
Letná 71270250181509932
Mikovíniho 3649150000
Na Revíne 1482351272322
Nobelova 12/A28720000
Odborárska 281012786223622
Osadná 537018917189649
Pionierska 12/A840945222273
Rešetkova 6560196169710645
Teplická 582013891423217
Šancová 658801769638580
Šuňavcova 13880784310258
Česká 10957300000
Ďumbierska 3G9011710000
CELKOM13503718961269320637261

Zdroj: CVTI SR; pozn.: 5-ročné deti nie sú zahrnuté, je ich minimum nevybavených a majú povinnú predškolskú dochádzku. V sumárnych štatistikách CVTI sa dané údaje nachádzajú (viď excel).

Bratislava – Rača – Materské školy 2021

Materská školaKapacita MŠPočet prijatých detí mladších ako 3 rokyPočet žiadostí spoluPočet nevybavených žiadostímladšie ako 3 ročné nevybavené3 ročné nevybavené4 ročné nevybavené
Barónka 179401959948510
Cyprichova 748901677532403
Gelnická 3416001646333291
Hubeného 25990209158448126
Novohorská 7487/19601597232391
Plickova 169402188336470
Pri Šajbách 22A125064282250
Tbiliská 212001707234344
CELKOM8770134665028132635

Zdroj: CVTI SR; pozn.: 5-ročné deti nie sú zahrnuté, je ich minimum nevybavených a majú povinnú predškolskú dochádzku. V sumárnych štatistikách CVTI sa dané údaje nachádzajú (viď excel).

Bratislava – Vajnory – Materské školy 2021

Materská školaKapacita MŠPočet prijatých detí mladších ako 3 rokyPočet žiadostí spoluPočet nevybavených žiadostímladšie ako 3 ročné nevybavené3 ročné nevybavené4 ročné nevybavené
Koniarkova 920301223819136
Osloboditeľská 2737043318158
CELKOM240016569272814

Zdroj: CVTI SR; pozn.: 5-ročné deti nie sú zahrnuté, je ich minimum nevybavených a majú povinnú predškolskú dochádzku. V sumárnych štatistikách CVTI sa dané údaje nachádzajú (viď excel).

Bratislava – Devín, Devínska Nová Ves – Materské školy 2021

Materská školaKapacita MŠPočet prijatých detí mladších ako 3 rokyPočet žiadostí spoluPočet nevybavených žiadostímladšie ako 3 ročné nevybavené3 ročné nevybavené4 ročné nevybavené
Kremeľská 36 – Devín570378602
Milana Marečka 20 – Devínska Nová Ves342141775010400
Pavla Horova 3 – Devínska Nová Ves420151390000
CELKOM819293535816402

Zdroj: CVTI SR; pozn.: 5-ročné deti nie sú zahrnuté, je ich minimum nevybavených a majú povinnú predškolskú dochádzku. V sumárnych štatistikách CVTI sa dané údaje nachádzajú (viď excel).

Bratislava – Dúbravka – Materské školy 2021

Materská školaKapacita MŠPočet prijatých detí mladších ako 3 rokyPočet žiadostí spoluPočet nevybavených žiadostímladšie ako 3 ročné nevybavené3 ročné nevybavené4 ročné nevybavené
Bazovského 2603160000
Bazovského 468041153102
Bilíkova 1100116611650
Bilíkova 3425070000
Bullova 290050221191
Cabanova 4497161241752
Damborského 38414917762
Fedákova 1921495140
Galbavého 5960290000
J. Valašťana Dolinského 1800140000
Nejedlého 8881443300
Ožvoldíkova 15962422200
Pri kríži 2921485500
Sekurisova 10920543014123
Ušiakova 19525310361
Švantnerova 1960633300
CELKOM135123686147755711

Zdroj: CVTI SR; pozn.: 5-ročné deti nie sú zahrnuté, je ich minimum nevybavených a majú povinnú predškolskú dochádzku. V sumárnych štatistikách CVTI sa dané údaje nachádzajú (viď excel).

Bratislava – Lamač, Záhorská Bystrica – Materské školy 2021

Materská školaKapacita MŠPočet prijatých detí mladších ako 3 rokyPočet žiadostí spoluPočet nevybavených žiadostímladšie ako 3 ročné nevybavené3 ročné nevybavené4 ročné nevybavené
Borinská 23 – Lamač804240000
Heyrovského 4 – Lamač21201426847210
Zlatohorská 18 – Lamač8605722688
Hargašova 7 – Záhorská B.2230186102473913
Sv. Pia X. 1/A – Záhorská B.78062402298
CELKOM67944712321029729

Zdroj: CVTI SR; pozn.: 5-ročné deti nie sú zahrnuté, je ich minimum nevybavených a majú povinnú predškolskú dochádzku. V sumárnych štatistikách CVTI sa dané údaje nachádzajú ((viď excel).

Bratislava – Petržalka – Materské školy 2021

Materská školaKapacita MŠPočet prijatých detí mladších ako 3 rokyPočet žiadostí spoluPočet nevybavených žiadostímladšie ako 3 ročné nevybavené3 ročné nevybavené4 ročné nevybavené
Bohrova 116901373813250
Bradáčova 4100038132101
Bulíkova 251000423300
Bzovícka 61400983921180
Einsteinova 19314140000
Fedinova 755000000
Gercenova 10562120000
Gessayova 23702810280
Gessayova 3196055184140
Haanova 996051200811
Holíčska 30113045165101
Holíčska 504004512282
Iľjušinova 117802934532813
Jankolova 81000342200
Krupinská 2942/4200214400
Lachova 31118069326197
Lachova 33930884091912
Lietavská 121501384021190
M. C. Sklodowskej 1856140000
Macharova 11300123373313
Nobelovo nám. 9604220000
Nobelovo námestie 6420113012
Pifflova 10175075323281
Polereckého 37010526600
Rovniankova 8112047153111
Röntgenova 1619204311830
Strečnianska 217501003621150
Tupolevova 20615430000
Tupolevova 20880477430
Turnianska 6200016076432310
Vavilovova 18802150000
Viedenská cesta 257351200000
Vyšehradská 121502314813067
Vyšehradská 17170092221570
Zadunajská 272501612235
Záporožská 8503200000
Ševčenkova 35171010749132610
Šustekova 33100059173140
Žehrianska 3236/6383200000
Žltá 13/A16022970000
CELKOM412685253966822135786

Zdroj: CVTI SR; pozn.: 5-ročné deti nie sú zahrnuté, je ich minimum nevybavených a majú povinnú predškolskú dochádzku. V sumárnych štatistikách CVTI sa dané údaje nachádzajú (viď excel).

Bratislava – Jarovce, Rusovce, Čuňovo – Materské školy 2021

Materská školaKapacita MŠPočet prijatých detí mladších ako 3 rokyPočet žiadostí spoluPočet nevybavených žiadostímladšie ako 3 ročné nevybavené3 ročné nevybavené4 ročné nevybavené
Trnková 4 – Jarovce1080103674497
Gerulatská 4B – Rusovce4005414491
Kovácsova 465 – Rusovce1200892211110
Hraničiarska 101 – Čunovo57053265129
Ražná 336/5 – Čunovo194130000
CELKOM3444312129644117

Zdroj: CVTI SR; pozn.: 5-ročné deti nie sú zahrnuté, je ich minimum nevybavených a majú povinnú predškolskú dochádzku. V sumárnych štatistikách CVTI sa dané údaje nachádzajú (viď excel).