Stanovisko OZ Rodičia.sk k novým epidemiologickým opatreniam

Ústredný krízový štáb navrhol dňa 11.10.2020 nové epidemiologické opatrenia, ktorými reaguje na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu na Slovensku. Opatrenia majú platiť od štvrtka 15. 10.2020, s výnimkou opatrenia týkajúceho sa vzdelávania na stredných školách, ktoré je v platnosti od 12.10.2020.

Nové epidemiologické opatrenia znamenajú, že pre rodičov na Slovensku sa opäť začínajú ťažké časy. To, že ZŠ a škôlky ostali otvorené, je pre nich veľkou úľavou, aj keď zatváranie prevádzok znamená opäť hrozbu straty príjmov pre rodiny a ich deti. Potrebná je preto okamžitá pomoc.  

Reprezentatívny prieskum medzi obyvateľmi SR realizovaný občianskym združením Rodičia.sk v spolupráci so spoločnosťou 2MUSE v septembri 2020 potvrdil, že kým pre väčšinu populácie bude pri druhej vlne pandémie najväčšou hrozbou obmedzená dostupnosť štandardnej zdravotnej starostlivosti a sociálna izolácia, pre rodičov s deťmi do 18 rokov je najväčším strašiakom opatrenie štátu s dosahom na zamestnanie a uzavretie školských zariadení. (Graf č.1)

  1. V mene rodičov veľmi oceňujeme, že kompetentné orgány sa snažia udržať ZŠ a predškolské zariadenia otvorené čo najdlhšie, vrátane školských jedální a klubov. Vďaka tomu môžu rodičia naďalej pracovať, deti sa učia a socializujú a firmy na Slovensku sa nemusia báť, že ich zamestnanci budú opäť doma. Zároveň však dúfame, že učitelia aj žiaci SŠ, ktoré prechádzajú na dištančné vzdelávanie, sa naň dostatočne pripravili, aby sa vyhli problémom z 1. vlny epidémie. (Viď graf č.2).
  1. Rozumieme potrebe dočasne uzatvárať prevádzky, kde dochádza k zvýšenej koncentrácii ľudí, ale pevne veríme, že to bude trvať len nevyhnutný čas. Musíme spoločne zabrániť tomu, aby rodičia ostali bez práce a príjmu a trpeli tým celé ich rodiny. Vyzývame preto kompetentné orgány štátnej správy, aby už teraz hľadali spôsob, ako týchto ľudí za stratu príjmov včas a v dostatočnej miere kompenzovať. To, čo rodičia zvládli počas 1 vlny, už pri 2. vlne zvládať nemusia.
  1. Vyzývame Ústredný krízový štáb, aby prehodnotil svoje opatrenie o vyhradených hodinách pre seniorov. Toto opatrenie sa počas 1 vlny neosvedčilo a podľa samotných obchodníkov pôsobí kontraproduktívne. Mamičky s deťmi a rodičia všeobecne majú veľmi limitované časové možnosti, kedy môžu ísť nakupovať, a pre mnohých sú práve doobedné hodiny veľmi vhodné na pokojný nákup. Je na zváženie, či je na prospech, ak medzi 9 a 11h sú predajne poloprázdne a následne sa nám vytvárajú pred potravinami rady čakajúcich. Považujeme za kľúčové, aby sme radšej všetci dodržiavali hygienické opatrenia a vyhli sa tak v predajniach riziku nákazy. Dôchodcovia, rovnako ako rodičia a ostatné skupiny obyvateľov nakupujú vtedy, kedy im to ich denný režim umožňuje. Ak kompetentní považujú toto opatrenie za nevyhnutné, žiadame aspoň zvážiť skrátenie tohto opatrenia na 1h namiesto 2h.   
  1. Vyzývame všetkých, ktorí majú priamy alebo nepriamy vplyv na dištančné vzdelávanie, aby pomohli školám, učiteľom a žiakom túto úlohu zvládnuť lepšie ako na jar. Je v prospech celej našej spoločnosti, aby sa deti vzdelávali, aby zameškali čo najmenej učiva a aby nestratili svoje vzdelávacie návyky. Netušíme, dokedy bude táto situácia trvať, a preto je potrebné nájsť systematické riešenia na to, aby sa žiaci aj počas vyučovania z domu vedeli plnohodnotne vzdelávať. Táto výzva je smerovaná samozrejme aj na rodičov, aby sa k situácii postavili zodpovedne a v rámci svojich možností sa na vyučovanie z domu tiež dostatočne pripravili.

Graf č.1: Najväčšie obavy pri 2. vlne pandémie / rodiny s deťmi v závislosti od veku detí


Graf č.2 – Najväčšie problémy vzdelávania na diaľku/online podľa veku žiakov


Graf č.3 – Porovnanie miery obavy rodičov o vzdelanie detí v dôsledku zavretia škôl podľa veku detí